Студије просторног и урбанистичког планирања

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као надлежни орган иницира и финансира израду студија везаних за простор Аутономне покрајине Војводине.

Студије се израђују ради истраживања, утврђивања и пласман просторних ресурса и потенцијала за развој одређених специфичних делатности, интегралног и одрживог управљања специфичним развојем простора, утврђивања и предлагања мера за решавање конфликата у простору и угрожености животне средине. Закључци и предложене мере се примењују при изради просторних планова и урбанистичких планова.

ПРЕГЛЕД УРАЂЕНИХ СТУДИЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ