Јавни увид просторног и урбанистичког планирања

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине се стара о излагању на рани јавни увид и јавни увид просторних планова чији је носилац израде, односно о излагању регионалних просторних планова и просторних планова подручја посебне намене који се налазе на територији Аутономне покрајине Војводине.

Према Закону о планирању и изградњи, после доношења одлуке о изради просторног плана јавност се преко раног јавног увида упознаје са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања. Правна и физичка лица током трајања раног јавног увида могу поднети сугестије и примедбе.

У складу са Законом о планирању и изградњи, после извршене стручне контроле нацрт просторног плана се излаже на јавни увид. Нацрт просторног плана садржи текстуални и графички део, са дефинисаним правилима уређења, грађења и мерама заштите и унапређења простора. Правна и физичка лица током трајања јавног увида у писаном облику могу предати примедбе.

Циљ јавног увида је да се грађани информишу о планираним решењима уређења и управљања простором и да се обезбеди партиципација свих учесника у просторном развоју, јавног и цивилног сектора и грађана.

Рани јавни увид и јавни увид просторних планова