Чистија производња и одрживи развој

Сектор за чистију производњу и одрживи развој

Руководилац сектора је вршилац дужности помоћника покрајинског секретара.

Организује и усмерава рад Сектора; распоређује послове на непосредне извршиоце; пружа потребну стручну помоћ и обавља најсложеније стручне послове из делокруга Сектора; обавља најсложеније студијско-аналитичке послове из делокруга Сектора; учествује у раду радних тела Скупштине и Покрајинске владе, као и друге послове које му повери покрајински секретар, заменик покрајинског секретара и подсекретар.

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
тел: +381 21 487 4719
e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Извршиоци

  • Наташа Кнежевић – дипломирани инжењер технологије, самостални саветник за процену утицаја
   e-mail: natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs
   тел: +381 21 487 4690
  • Оливера Вучинић – дипломирани инжењер физике, самостални саветник за процену утицаја
   e-mail: olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs
   тел: +381 21 487 4690
  • Елеонора Ердељи Стричевић – дипломирани инжењер пољопривреде, саветник за одрживи развој
   e-mail: eleonora.stricevic@vojvodina.gov.rs
   тел: +381 21 487 4695
  • Даница Попин – дипломирани инжењер пољопривреде, саветник за одрживи развој
   e-mail: danica.popin@vojvodina.gov.rs
   тел: +381 21 487 4695
  • Мр Татјана Ђурић – дипломирани инжењер пољопривреде, саветник за чистију производњу и одрживи развој
   e-mail: tatjana.djuric@vojvodina.gov.rs
   тел: +381 21 487 4045
  • Теодора Суботић – дипломирани економиста, млађи саветник за реализацију пројеката
   e-mail: teodora.subotic@vojvodina.gov.rs
   тел: +381 21 487 4541
  • Ана Црвенков – дипломирани инжењер биомедицинског инжењерства, млађи саветник за процену утицаја
   e-mail: ana.crvenkov@vojvodina.gov.rs
   тел: +381 21 487 4690

Ужа унутрашња јединица је:

Одсек за чистију производњу и управљање отпадом

Извршиоци

Шеф одсека је Светлана Марушић – дипломирани инжењер технологије, виши саветник за чистију производњу-шеф одсека
e-mail: svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs
тел: +381 21 487 4735

 • Тамара Орловић – инжењер заштите животне средине – мастер, саветник за чистију производњу и управљање отпадом
  e-mail: tamara.orlovic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4484
 • Марина Стојановић – дипломирани еколог заштите животне средине, саветник за управљање отпадом и чистију производњу
  e-mail: marina.stojanovic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 456 622
 • Миљана Николић – дипломирани инжењер заштите животне средине, млађи саветник за управљање отпадом и чистију производњу
  e-mail: miljana.nikolic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4640

Послови који се обављају у овом Сектору:

  • спровођење поступака давања сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и процену затеченог стања на животну средину;
  • спровођење поступака одлучивања о стратешкој процени утицаја на животну средину;
  • спровођење поступака издавања интегрисане дозволе;
  • израда Стратегије и појединачних националних планова управљања отпадом, координација и вршење послова управљања отпадом од значаја за АП Војводину и праћење стања, формирање базе података о отпаду;
  • утврђивање услова заштите животне средине при планирању простора и изградњи објеката;
  • израда стратешких докумената који се односе на интегралну заштиту животне средине;
  • предлагање и реализација програма и пројеката у области отпада, обновљивих извора енергије, интегралног спречавања индустријских загађења;
  • припремање података и научно техничких информација које су од значаја за утврђивање мера превенције могућег удеса и отклањање његових последица (спровођење Севесо директиве);
  • давање сагласности на регионалне планове управљања отпадом;
  • спровођење поступака издавања дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада, амбалажног отпада и интегралне дозволе за отпад;
  • студијско аналитички послови из области отпада;
  • учешће у доношењу Програма систематског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини;
  • праћење стања и формирање базе података о систематском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;
  • спровођење поступака утврђивања испуњености услова за испитивање нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини и за испитивање нивоа нејонизујућих зрачења извора;
  • израда и спровођење Стратегије чистије производње, иницирање увођења чистије производње усвајањем и применом принципа одрживог индустријског развоја;
  • формирање стратегије за примену система квалитета;
  • припремање потребних услова за увођење издавања ЕМАС сертификата, праћење европских стандарда и методологија ради успостављања система управљања и контроле заштите животне средине у привредним субјектима – ИСО 14001, ЕМС – управљање заштитом животне средине у предузећима;
  • предлагање и спровођење стратегије одрживог развоја и ажурирање мера из акционог плана;
  • утврђивање система праћења организама потенцијалних преносилаца и узрочника болести и координација активности у контроли њихових популација у животној средини;
  • увођење еколошких параметара у процес приватизације; праћење развоја најбоље доступних техника;
  • студијско-аналитички послови из делокруга Сектора.