Дозволе

Интегрисана дозвола

Интегрисана дозвола је одлука надлежног органа донета у форми решења којом се одобрава пуштање у рад постројења или његовог дела, односно обављање активности чији саставни део чини документација са утврђеним условима којима се гарантује да такво постројење или активност одговарају захтевима предвиђеним Законом о спречавању и контроли загађивања животне средине. Дозволом се одобрава рад нових постројења, рад и битне измене у раду, односно функционисању постојећег постројења.

Опширније »


Дозвола за управљање отпадом

За обављање једне или више делатности у области управљања отпадом прибављају се дозволе, и то:
1) дозвола за сакупљање отпада;
2) дозвола за транспорт отпада;
3) дозвола за складиштење отпада;
4) дозвола за третман отпада;
5) дозвола за одлагање отпада.
За обављање више делатности једног оператера може се издати једна интегрална дозвола.

Опширније »