Процена утицаја на животну средину

Извршиоци

 • Наташа Кнежевић – самостални саветник за процену утицаја
  e-mail: natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4690; факс: +381 21 456 238
 • Оливера Вучинић – самостални саветник за процену утицаја
  e-mail: olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4690; факс: +381 21 456 238
 • Ана Црвенков – дипломирани инжењер биомедицинског инжењерства, млађи саветник за процену утицаја
  e-mail: ana.crvenkov@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4690; факс: +381 21 456 238

Процена утицаја на животну средину је превентивна мера заштите животне средине заснована на изради студија и спровођењу консултација уз учешће јавности и анализи алтернативних мера, са циљем да се прикупе подаци и предвиде штетни утицаји одређених пројеката на живот и здравље људи, флору и фауну, земљиште, воду, ваздух, климу и пејзаж, материјална и културна добра и узајамно деловање ових чинилаца, као и утврде и предложе мере којима се штетни утицаји могу спречити, смањити или отклонити имајући у виду изводљивост тих пројеката. Предмет процене утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројеката који могу имати значајан утицај на животну средину. Студија се ради као саставна документација у оквиру пројектне документације за анализирани комплекс. Сви закључци и мере заштите који проистичу из ове студије представљају обавезу која се мора уградити у пројектну документацију и испоштовати у процесу експлоатације планираног објекта. Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљање отпадом и комуналних делатности, као и за све пројекте који се планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној околини непокретног културног добра.

Усвојени прописи

Покретање поступка процене утицаја пројеката на животну средину

Плаћање Републичких административних такси

Главна књига – 2024

Главна књига – 2023

Студије о процени утицаја на животну средину / Нетехнички резимеи – 2024

Студије о процени утицаја на животну средину / Нетехнички резимеи – 2023

Поднети захтеви за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину (I фаза)

Поднети захтеви за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину (II фаза)