Процена утицаја на животну средину и стратешка процена утицаја

Процена утицаја на животну средину

Процена утицаја на животну средину је превентивна мера заштите животне средине заснована на изради студија и спровођењу консултација уз учешће јавности и анализи алтернативних мера, са циљем да се прикупе подаци и предвиде штетни утицаји одређених пројеката на живот и здравље људи, флору и фауну, земљиште, воду, ваздух, климу и пејзаж, материјална и културна добра и узајамно деловање ових чинилаца, као и утврде и предложе мере којима се штетни утицаји могу спречити, смањити или отклонити имајући у виду изводљивост тих пројеката.

Опширније »


Стратешка процена утицаја на животну средину

Стратешка процена утицаја на животну средину уведена је у правни систем Републике Србије доношењем Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину у децембру 2004. године («Службени гласник РС», број 135/2004 и 88/2010). Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину усклађен је са Директивом 2001/42/ЕЗ о процени утицаја одређених планова и програма на животну средину.

Опширније »