Netehnički rezimei – 2019

NETEHNIČKI REZIMEI – 2019

1. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje termoelektrane toplane Pančevo na kp 3523/11 k.o. Vojlovica

2. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja terminala za skladištenje i pretovar naftnih derivata kapaciteta 23000m3, na katastarskoj parceli br. 7944 k.o. Sremski Karlovci

3. Studija o proceni uticaja projekta za utvrđivanje izvedenog stanja radi nastavka eksploatacije nafte, rastvorenog gasa i slobodnog gasa na eksplotacionom polju Itabej na životnu sredinu

4. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za izgradnju „objekta pocinkovaonice i infrastrukturnih instalacija u okviru postojećeg kompleksa KNOTT Autoflex yug u Bečeju na katastarskim parcelama br. 7929/4, 7929/8, 7929/9, 7929/14, 7929/20 i 7929/23 ko Bečej K.O. Bečej“

5. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, projekta: „Dogradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Kikindi“

6. Studija o proceni uticaja glavnog rudarskog projekta za utvrđivanje izvedenog stanja radi nastavka eksploatacije nafte i rastvorenog gasa na eksploatacionom polju Boka na životnu sredinu 122-18-01-02

7. Studija o preoceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje transportnog gasovoda RG-04-17/I Sremska Mitrovica-Šid

8. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, projekta „Rekostrukcija i promena namene proizvodne hale i dela energetskog objekta, izgradnja objekta za skladištenje i tretman opasnog i neopasnog otpada“ u okviru kompleksa „EKO-METAL“ doo u Vrdniku

9. Studija o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, Objekat u ozakonjenju: rekonstrukcija – promena namene objekta pogona za proizvodnju pvc rukavica za jednokratnu upotrebu u pogon za proizvodnju čvrstih farmaceutskih formi (praškova), spratnosti P+1 

10. Studija o proceni uticaja projekta za utvrđivanje izvedenog stanja radi nastavka eksploatacije nafte, rastvorenog gasa i slobodnog gasa na eksploatacionom polju Palić na životnu sredinu 128-10-01-02

11. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, Rekontrukcija rezervoara FB-0711 i FB-0714 u okviru kompleksa NIS „Rafinerija nafte Pančevo“

12. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta zamena gorionika na pećima BA-2101 i BA-2301 u NIS A.D. od blok prerada Rafinerija Nafte Pančevo

13. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta zamena gorionika na pećima BA-2401 i BA-2402 u NIS A.D. od blok prerada Rafinerija Nafte Pančevo

14. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu eksploatacije peska na ležištu „Mrcinište“, Prigrevica, na kp. br. 3482/2, 3482/3, 3480/10, 3480/9, 3480/8, 3480/7, 3480/6 i 3480/5 KO Prigrevica, SO Apatin