Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада, оператеру ЕКО-МЕТАЛ д.о.о. Врдник, на локацији у Врднику, ул. Иришка 16, на к.п. бр. 5423/1 КО Врдник.

29.06.2021. год.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада, оператеру ЕКО-МЕТАЛ д.о.о. Врдник, на локацији у Врднику, ул. Иришка 16, на к.п. бр. 5423/1 КО Врдник.

Оператер, ЕКО-МЕТАЛ д.о.о. Врдник, Гробљанска 2, је дана 13. априла 2021. године поднео овом органу, као надлежном органу, Захтев за издавање интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада, на локацији оператера у Врднику, ул. Иришка 16, на к.п. бр. 5423/1 КО Врдник.

Након спроведеног поступка, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је дана 28. јуна 2021. године, донео решење број 140-501- 489/2021-05, о издавању интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада, регистарски број 305 у предметном постројењу.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 305 који се налази на сајту секретаријата https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/