Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада, оператеру DRA GROUP DOO SUBOTICA, на локацији у Суботици, Чантавирски пут 10ц, на к.п. бр. 35884/5 К.О. ДОЊИ ГРАД СУБОТИЦА

08.07.2021. год.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању дозволе складиштење неопасног и опасног отпада, оператеру DRA GROUP DOO SUBOTICA, Ивана Горана Ковачића 11/1, Суботица, (матичног броја: 20355778), на локацији у Суботици, Чантавирски пут 10ц, на к.п. бр. 35884/5 К.О. ДОНјИ ГРАД СУБОТИЦА.

Оператер, DRA GROUP DOO SUBOTICA, Ивана Горана Ковачића 11/1, Суботица, је дана 30. марта 2021. године поднео овом органу, као надлежном органу, Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада, на локацији оператера у Суботици, Чантавирски пут 10ц, на к.п. бр. 35884/5 К.О. ДОНјИ ГРАД СУБОТИЦА.

Након спроведеног поступка, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је дана 08. јула 2021. године, донео решење број 140-501- 429/2021-05, о издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада, регистарски број 112/1 у предметном постројењу.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 112/1 који се налази на сајту секретаријата https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/