Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за механички третман, односно складиштење и поновно искоришћење електронског и електричног отпада оператера EE WASTE ДОО, Нови Сад, на локацији у Новом саду, улица Приморска 82 А

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 , 14/16 95/18 др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за механички третман, односно складиштење  и поновно искоришћење електронског и електричног отпада оператера EE WASTE ДОО, Нови Сад,  на локацији у Новом саду, улица Приморска 82 А, на катастарској парцели 2221/12 КО Нови Сад I.

Надлежни орган обавештава јавност да је 27.02.2020. године, оператер EE WASTE ДОО, Нови Сад, Приморска 82 А, Нови Сад, поднео Захтев  за издавање дозволе:

  • за механички третман, односно складиштење и поновно искоришћење електронског и електричног отпада оператера EE WASTE ДОО, Нови Сад,  на локацији у Новом саду, улица Приморска 82 А, на катастарској парцели 2221/12 КО Нови Сад I.

Рок за достављање мишљења и предлога је 29.05.2020. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, канцеларија 39, сваки радни дан, од 11-13 х.