Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада на територији АП Војводине и складиштење и третман на локацији оператера, оператера Општа болница Вршац, Абрашевићева бб, Вршац

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09, 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада на територији АП Војводине и складиштење и третман на локацији оператера Општа болница Вршац, Абрашевићева бб, Вршац, на катастарској парцели 4750 КО Вршац.

Надлежни орган обавештава јавност да је 21.01.2016. године, оператер Општа болница Вршац, Абрашевићева бб, Вршац, поднео за издавање дозволе за:

  • за сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада на територији АП Војводине и складиштење и третман на локацији оператера, Абрашевићева бб, Вршац, катастарска парцела 4750 КО Вршац

Рок за достављање мишљења и предлога је 08.08.2016. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, канцеларија 39, сваки радни дан, од 11-13 х.