ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе оператера LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA д.о.о. из Беочина

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, поднет захтев оператера LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA д.о.о. из Беочина, број 140-501-963/2018-05  од 25.09.2018 године за издавање интегрисане дозволе за рад постројења LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA д.о.о. и обављање активности производње цемента на локацији у Беочину, Трг БФЦ 1, на катастарској парцели 1461/8 К.О. Беочин.

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, соба 39, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Захтев се може преузети овде.

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на поднети захтев овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11., став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.

 1.  Захтев за издавање интегрисане дозволе
 2. Резиме података о активностима и издатим дозволама
 3.  Детаљни подаци о постројењу, процесима и процедурама
 4. Нетехнички приказ података на којима се заснива захтев за издавање интегрисане дозволе
 5. Прилог I:
  1.  Листа пројеката
  2.  Извештај о последњем техничком прегледу
  3.  План вршења мониторинга
  4.  Резултати мерења загађивања животне средине
  5.  План управљања отпадом
  6.  План мера за ефикасно коришћење енергије
  7.  План мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица
  8.  План мера за заштиту животне средине после престанка рада и затварања постројења
  9.  Акт о праву коришћења природних ресурса
  10.  Изјава о информацијама у Захтеву
  11.  Доказ о уплаћеној административној такси
  12.  Програм мера прилагођавања БАТ техникама
  13.  Сагласности на студије утицаја затеченог стања и Процена опасности од удеса
 6.  Прилог II Табеларни прегледи
 7. Прилог III Мапе и скице
 8.  Прилог IV Списак копија издатих дозвола, одобрења и сагласности и других докумената
 9.  Прилог V Акциони планови III 4 – III 10
 10.  Водна дозвола