Огласна табла

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл.гласник“, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:
       1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
       2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
       3) у другим случајевима одређеним законом.
(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.
(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

  • Инспекција за заштиту животне средине дана 02.08.2019. године, објављује решење 140-501-515/2019-06 од 12.06.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.
  • Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Сектор за чистије производње и одрживи развој, Група за чистије производње и управљање отпадом, дана 20.10.2020. год. Објављује Допис бр.140-501-1535/2016-05 од 10.09.2020. год., јер достављање на други начин није било могуће – допис
  • Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Сектор за чистије производње и одрживи развој, објављује Решење Министарства заштите животне средине (у другом степену) о одбијању жалбе ’’Аустрометалс’’ д.о.о. Београд, Огранак Тргосировина Сомбор бр. 353-03-01517/2016-09 од 29.08.2020. год., на Закључек Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине  бр. 130-501-1975/2015. год. Од 13.06.2016. год., јер достављање на други начин није било могуће.
  • Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Сектор за чистије производње и одрживи развој, Група за чистије производње и управљање отпадом, дана 09.06.2022. год. објављује Закључак бр.130-501-2369/2012-06 од 21.03.2022. год., јер достављање на други начин није било могуће – закључак
  • Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Сектор за чистије производње и одрживи развој, дана 10. 03. 2021. године, објављује допис бр.140-501-1164/2020-05 од 22. 02. 2021. године, јер достављање на други начин није било могуће:

  • Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности, дана 19.12.2023. год. објављује Решење о условима заштите природе, бр.140-501-805/2023-04 од 01.08.2023. год., јер достављање на други начин није било могуће
  • Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности, дана 27.12.2023. год. објављује Решење о условима заштите природе, бр.140-501-1207/2023-04 од 12.12.2023. год., јер достављање на други начин није било могуће
  • Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Сектор за чистију производњу и одрживи развој, Група за чистију производњу и управљање отпадом, дана 15.07.2024. год. Објављује Решење бр.140-501-1342/2023-05 од 30.05.2024. год., јер достављање на други начин није било могуће – Решење