Покретање поступка процене утицаја пројеката на животну средину

  • ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
  • *напомена: формулари захтева се налазе линковани на страници Фаза I, Фаза II односно Фаза III

    1. Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину за пројекте који се налазе на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину Листа II – Фаза I

    2. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну средину за пројекте који се налазе на Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја – Листа I, као и за пројекте који се налазе на Листи II за које је надлежни орган одлучио да је потребна процена утицаја на животну средину – Фаза II

    3. Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину – Фаза III.

    Листа I и Листа II пројеката прописана је Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 84/05).