Потврђивање урбанистичких пројеката

Потврђивање урбанистичких пројеката

У складу са чланом 63а., а у вези са чланом 134. став 1.  и чланом 133. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине врши потврђивање урбанистичких пројеката који се израђују за изградњу објеката за које грађевинску дозволу издаје надлежни орган аутономне покрајине. Садржина, начин и поступак израде, и процедура потврђивања урбанистичких пројеката утврђена је Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019),

I. За урбанистичке пројекте који се израђују за објекте из члана 133. Закона о планирању и изградњи, захтев за потврђивање урбанистичког пројекта подноси се Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине преко надлежног органа јединице локалне самоуправе за послове урбанизма, на чијој територији се налази обухват урбанистичког пројекта.

Пре потврђивања урбанистичког пројекта, а по добијању обавештења да је могуће потврђивање урбанистичког пројекта од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, инвеститор урбанистичког пројекта је у обавези да Покрајинском секретаријату достави доказ о уплати Покрајинске административне таксе за потврђивање урбанистичког пројект, а у складу са Тарифним бројем 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинским административним таксама („Службени лист АПВ“, број 40/19). – ТАКСА ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКАТА

II. У случају када се ради о пројекту од значаја за Републику СРбију, односно када се урбанистички пројекат ради на основу просторног плана подручја посебне намене, захтев за потврђивање урбанистичког пројекта за изградњу објекта за које грађевинску дозволу издаје надлежни орган аутономне покрајине, подноси се директно Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Уз Образац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта – (ЗАХТЕВ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА) прилаже се оверен урбанистички пројекат у минимално 3 примерка у аналогном и дигиталном облику, и доказ о уплати такси (Покрајинске административне таксе и Републичке административне таксе за подношење захтева) – ТАКСА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Пре потврђивања урбанистичког пројекта, а по добијању обавештења да је могуће потврђивање урбанистичког пројекта од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, инвеститор урбанистичког пројекта је у обавези да Покрајинском секретаријату достави доказ о уплати Покрајинске административне таксе за потврђивање урбанистичког пројект, а у складу са Тарифним бројем 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинским административним таксама („Службени лист АПВ“, број 40/19) – ТАКСА ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКАТА

III. На обавештење којим се одбија потврђивање урбанистичког пројекта може се поднети приговор надлежном органу аутономне покрајине у року од три дана. При подношењу приговора подноси се доказ о уплати таксе за приговор, – ТАКСА ЗА ПРИГОВОР НА ОБАВЕШТЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДБИЈА ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Урбанистички пројекти