Просторни план подручја посебне намене „Фрушка гора“ („Службени лист АПВ“ број 8/19)

Просторни план подручја посебне намене „Фрушка гора“ („Службени лист АПВ“ број 8/19)

 1. ППППН „Фрушка гора“
 2. 01 – Просторне целине и подцелине подручја посебне намене
 3. 02 – Центри и правци туристичког развоја подручја посебне намене
 4. Р1-1 – Посебна намена простора
 5. Р1-2 – Преглед центара туристичког развоја, туристичко-рекреативних комплекса и локалитета грађевинског земљишта
 6. Р2-1 – Мрежа насеља и саобраћајна инфраструктура
 7. Р2-2 – Водна инфраструктура
 8. Р2-3 – Енергетска и електронска комуникациона инфраструктура
 9. Р3-1 – Заштита природних добара
 10. Р3-2 – Заштита културних добара
 11. Р3-3 – Природни ресурси и заштита животне средине
 12. Р4  – Карта спровођења
 13. Прилог – Заштита културних добара
 14. Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН „Фрушка гора“ на животну средину
 15. К1 – Заштита животне средине и природних добара
 16. „Службени лист АПВ“ 8/19