Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Слано копово“ („Службени лист АПВ“ број 8/19)

Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Слано копово“ („Службени лист АПВ“ број 8/19)

  1. ППППН Специјалног резервата природе „Слано копово“
  2. Р1 – Посебна намена простора
  3. Р2 – Инфраструктурни системи
  4. Р3 – Природни ресурси, заштита животне средине и природних и културних добара
  5. Р4 – Карта спровођења
  6. Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН Специјалног резервата природе „Слано копово“ на животну средину
  7. К1 – Потенцијално негативне зоне утицаја на животну средину са мерама заштите
  8. „Службени лист АПВ“ 8/19