Просторни план подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас („Службени лист АПВ“ број 54/2019)

  1. ППППН измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала хс ДТД Врбас-Бездан (текст плана)
  2. Р1 – Посебна намена простора
  3. Р2 – Инфраструктурни системи, природни ресурси, заштита животне средине, природних и културних добара
  4. Р3  – Карта спровођења
  5. Р 4.1 – Детаљна намена простора
  6. Р 4.2 – Детаљна намена простора
  7. Р 4.3 – Детаљна намена простора
  8. Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала хс ДТД Врбас-Бездан на животну средину (текст)
  9. Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала хс ДТД Врбас-Бездан на животну средину (графика)
  10.  „Службени лист АПВ“ 54/19