Просторни план подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема („Службени лист АПВ“ број 54/2019)

  1. ППППН за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региоуну Срема (текст плана)
  2. Р1 – Посебна намена простора
  3. Р2 – Мрежа насеља и инфраструктурни системи
  4. Р3  – Водна инфраструктура
  5. Р 4.1 – Природни ресурси и заштита животне средине
  6. Р 4.2 – Заштита природних и културних добара
  7. Р 5 – Карта спровођења
  8. Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региоуну Срема (текст)
  9. Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региоуну Срема (графика)
  10. „Службени лист АПВ“ 54/19