Просторни план подручја посебне намене државног пута ИИа реда број 100 за потребе реконтструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београд) са детаљном разрадом („Службени лист АПВ“, број 54/19)

 1. ППППН државног пута IIа реда број 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда) са детаљном разрадом
 2. Р1-Прегледна карта
 3. Р2-Посенба намена простора и синхрон план-Детаљна разрада-Легенда
 4. Р2-1-Посенба намена простора и синхрон план-Детаљна разрада
 5. Р2-2-Посенба намена простора и синхрон план-Детаљна разрада
 6. Р2-3-Посенба намена простора и синхрон план-Детаљна разрада
 7. Р2-4-Посенба намена простора и синхрон план-Детаљна разрада
 8. Р2-5-Посенба намена простора и синхрон план-Детаљна разрада
 9. Р2-6-Посенба намена простора и синхрон план-Детаљна разрада
 10. Р2-7-Посенба намена простора и синхрон план-Детаљна разрада
 11. Р2-8-Посенба намена простора и синхрон план-Детаљна разрада
 12. Р2-9-Посенба намена простора и синхрон план-Детаљна разрада
 13. Р2-10-Посенба намена простора и синхрон план-Детаљна разрада
 14. Р2-11-Посенба намена простора и синхрон план-Детаљна разрада
 15. Р2-12-Посенба намена простора и синхрон план-Детаљна разрада
 16. Р2-13-Посенба намена простора и синхрон план-Детаљна разрада
 17. Р2-14-Посенба намена простора и синхрон план-Детаљна разрада
 18. Р2-15-Посенба намена простора и синхрон план-Детаљна разрада
 19. Р3-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима-Детаљна разрада-Легенда
 20. Р3-1-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима-Детаљна разрада
 21. Р3-2-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима-Детаљна разрада
 22. Р3-3-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима-Детаљна разрада
 23. Р3-4-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима-Детаљна разрада
 24. Р3-5-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима-Детаљна разрада
 25. Р3-6-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима-Детаљна разрада
 26. Р3-7-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима-Детаљна разрада
 27. Р3-8-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима-Детаљна разрада
 28. Р3-9-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима-Детаљна разрада
 29. Р3-10-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима-Детаљна разрада
 30. Р3-11-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима-Детаљна разрада
 31. Р3-12-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима-Детаљна разрада
 32. Р3-13-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима-Детаљна разрада
 33. Р3-14-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима-Детаљна разрада
 34. Р3-15Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима-Детаљна разрада
 35. Р3-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима-Детаљна разрада-Попречни профили
 36. Р4-Карта спровођења
 37. Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН државног пута IIа реда број 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда) са детаљном разрадом на животну средину
 38. Потенцијално дегредациони пунктови животне средине са мерама заштите
 39. „Службени лист АПВ“ 54/19