Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење („Службени лист АПВ“, број 12/20)

  1. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење-ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
  2. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење -ГРАФИЧКИ ДЕО
  3. Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење на животну средину
  4. „Службени лист АПВ“ -12/2020