Просторни план подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“

Просторни план подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“ („Службени лист АПВ“ број 40/19)

  1. ППППН Парк природе „Поњавица“
  2. П1 – Обухват Просторног плана са просторним целинама и подцелинама посебне намене простора
  3. Р1 – Посебна намена простора
  4. Р2 – Мрежа насеља и саобраћајна инфраструктура
  5. Р3 – Природни ресурси, заштита животне средине и природних и културних добара
  6. Р4  – Карта спровођења
  7. Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН Парк природе „Поњавица“ на животну средину
  8. К1 – Заштита животне средине
  9. „Службени лист АПВ“ 40/19