Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне регулације („Службени лист АПВ“ број 60/18 и 2/19)

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне регулације („Службени лист АПВ“ број 60/18 и 2/19)

 1. ППППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне регулације (текст плана)

 2. 0 – Прегледна карта простора

 3. Р1 -Посебна намена простора

 4. Р2-1 – Мрежа насеља, инфраструктурни системи, природни ресурси и заштита простора

 5. Р2-2 – Мрежа насеља, инфраструктурни системи, природни ресурси и заштита простора

 6. Р2-3 – Мрежа насеља, инфраструктурни системи, природни ресурси и заштита простора

 7. Р2-4 – Мрежа насеља, инфраструктурни системи, природни ресурси и заштита простора

 8. Р2-5 – Мрежа насеља, инфраструктурни системи, природни ресурси и заштита простора

 9. Р2-6 – Мрежа насеља, инфраструктурни системи, природни ресурси и заштита простора

 10. Р2-7 – Мрежа насеља, инфраструктурни системи, природни ресурси и заштита простора

 11. Р2-8 – Мрежа насеља, инфраструктурни системи, природни ресурси и заштита простора

 12. Р3 – Спровођење просторног плана

 13. Прилог 1 – Попречни профил приступне саобраћајнице код ГРЧ

 14. Прилог 2 – Подужни профил приступне саобраћајнице код ГРЧ

 15. Прилог 3 – Попречни и подужни профил укрштања државног пута Iб реда број 12 и магистралног гасовода

 16. Прилог 4 – Попречни и подужни профил укрштања државног пута IIа реда број 119 и магистралног гасовода

 17. Прилог 5 – Карактеристични детаљи укрштања гасовода са каналом

 18. Прилог 9 – Детаљна регулација главног разводног чворишта „Футог“ са приступним саобраћајницама

 19. Прилог 10 – Детаљна регулација главне мерно-регулационе станице (ГМРС)

 20. Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне регулације на животну средину (текст)

 21. К1 – Извод из плана вишег реда

 22. К2 – Постојеће стање простора на орто-фото снимку

 23. К3-1 – Извод из Просторног плана

 24. К3-2 – Извод из Просторног плана

 25. К3-3 – Извод из Просторног плана

 26. К3-4 – Извод из Просторног плана

 27. К3-5 – Извод из Просторног плана

 28. К3-6 – Извод из Просторног плана

 29. К3-7 – Извод из Просторног плана

 30. К3-8 – Извод из Просторног плана

 31. К4 – Инжењерско геолошка карта простора

 32. К5 – Педолошка карта поростора

 33. „Службени лист АПВ“ 2/19

 34. „Службени лист АПВ“ 60/18