Секретаријат

Ступањем на снагу Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/16 од 20.6.2016. године), Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине наставља рад са делокругом утврђеним том одлуком као Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, а Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај преузима од Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине запослене, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење послова из преузетог дела делокруга покрајинског секретаријата.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине:

 • у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине;
 • обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа у области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине;
 • у областима из свог делокруга прати, надзире и помаже рад јавних предузећа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина;
 • врши стручну контролу и јавни увид регионалних просторних планова и просторних планова посебне намене за подручја на територији АП Војводине;
 • даје сагласност у поступку израде и доношења просторних и урбанистичких планова јединица локалне самоуправе с територије АП Војводине и предлаже једну трећину чланова комисије за стручну контролу просторних и урбанистичких планова у јединици локалне самоуправе;
 • учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове урбанизма и даје мишљење на статут и опште акте Републичке агенције за просторно планирање и Инжењерске коморе Србије;
 • у области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине;
 • контролише коришћење и заштиту природних ресурса и добара на територији АП Војводине;
 • обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг);
 • у области управљања рибљим фондом у риболовним водама, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине;
 • обавља друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.