Скупштина АПВ на 28.седници одржаној 13.02.2019. донела три Просторна плана подручја посебне намене

На 28. седници одржаној 13. фебруара 2019. Скупштина АПВ је донела :

  1. Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“,
  2. Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Слано Копово“
  3. Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације.

Разлози за доношење просторних планова проистичу из стратешких приоритета у области заштите, уређења и унапређења природних и културних добара и области енергетске инфраструктуре, који су утврђени Законом о Просторном плану Републике Србије до 2010. године до 2020. године („Службени гласник  РС“ бр 88/10) и Одлуком о доношењу Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ бр. 22/11).

Национални парк „Фрушка гора“ основан је 1960. године. Законом о националним парковима („Службени гласник РС“, број 84/2015) утврђена је површина од 26.672 ha, границе и режим заштите, циљеви, вредности, управљање и одрживо коришћење. Подручје Фрушке горе са манастирима категорисано је као непокретно културно добро – просторно-културно историјска целина од изузетног значаја за Републику Србију 26.11.1990. године („Службени гласник РС“, број 16/1990). Доношењем Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ створен је плански основ за заштиту Националног парка и дефинисање активности у области заштите природе, културног наслеђа, уз стварање услова за просторни развој и развој туризма. Створени су просторни услови за усклађено коришћење природних и културних добара уз очување природних ресурса и јединственог карактера предела.

Простор фосилног меандра реке Тисе стављен је под заштиту као специјални резерват природе „Слано копово“, на основу Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе „Слано копово“ („Службени гласник РС“, број 74/01) и сврстан је у I категорију као природно добро од изузетног значаја. Доношењем Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Слано копово“ створен је плански основ за очување изузетно вредног природног добра и усаглашавање потреба просторног развоја јединица локалне самоуправе са потребама заштите природних вредности и предела.

Доношењем Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације створен је плански основ за изградњу дистрибутивног гасовода и омогућавање ефикасног и континуираног снабдевања природним гасом насеља Ривица и Јазак и туристичког локалитета „Летенкa“, унапређујући квалитет живота становника и стварајући услове за туристички развој, уз очување животне средине и природних добара.