Нетехнички резиме и прилози за Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње миксера за производњу гуме фабричког комплекса Linglong са пратећом инфраструктурним објектима на К.П. 19249, К.О. Зрењанин I