Урбанистички пројекат за изградњу пункта за одржавање државних путева у зони петље Шимановци на ауто-путу Е-70, на катастарској парцели 1714/1 к.о. Крњешевци