Урбанистички пројекат за црпну станицу на km 0+030, интерну саобраћајницу у оквиру ЦС са прикључком на државни пут Iб реда бр. 13 и трафостаницу на каналу Хоргош-Мартонош, инвеститора ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад

  1. Потврда Урбанистичког пројекта
  2. Урбанистички пројекат за црпну станицу на km 0+030, интерну саобраћајницу у оквиру ЦС са прикључком на државни пут Iб реда бр. 13 и трафостаницу на каналу Хоргош-Мартонош – текстуални део
  3. Урбанистички пројекат за црпну станицу на km 0+030, интерну саобраћајницу у оквиру ЦС са прикључком на државни пут Iб реда бр. 13 и трафостаницу на каналу Хоргош-Мартонош – графички део