Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу постројења на биомасу за когенеративну производњу електричне и топлотне енергије, на катастарској парцели 12925/1 КО Зрењанин I, наручиоца „ЈП Електропривреда Србије“, Огранак „Панонске ТЕ-ТО“ Нови Сад, Булевар Ослобођења 100, Нови Сад“

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу постројења на биомасу за когенеративну производњу електричне и топлотне енергије, на катастарској парцели 12925/1 КО Зрењанин I, наручиоца „ЈП Електропривреда Србије“, Огранак „Панонске ТЕ-ТО“ Нови Сад, Булевар Ослобођења 100, Нови Сад“

  1. ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА-ПОСТРОЈЕЊЕ НА БИОМАСУ ЗА КОГЕНЕРАТИВНУ ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКЕТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА КП 12925/1 КО ЗРЕЊАНИН I
  2. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ – ПОСТРОЈЕЊЕ НА БИОМАСУ ЗА КОГЕНЕРАТИВНУ ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКЕТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА КП 12925/1 КО ЗРЕЊАНИН I
  3. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ УЗ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈАКТ – ПОСТРОЈЕЊЕ НА БИОМАСУ ЗА КОГЕНЕРАТИВНУ ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКЕТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА КП 12925/1 КО ЗРЕЊАНИН I