Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу производног комплекса на катастарској парцели број 7949 КО Инђија у Србији, инвеститора „Toyo Tire Serbia“ д.о.о. Београд, Булевар Милутина Миланковића 11г, Нови Београд,  израђен и оверен од стране „NORTH Engineering“ д.о.о. за пројектовање, инжењеринг, истраживачко-развојни рад и обраду података Суботица, Парк Рајхл Ференца број 7, Суботица, број техничке документације EN-1658/UP из јуна 2020. године