Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу фабрике за производњу Трибутил фосфата на катастарској парцели 15365/135 КО Зрењанин I у радној зони Југоисток II-Б, инвеститора Привредног друштва “Green Miles Chemical” д.о.о. Нови Сад, Ложионичка 14/9, Нови Сад, обрађивача „Архитектонски студио Нуова“ д.о.о. Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића, 2/IX, Зрењанин, број техничке документације УП-02-06-20 из јуна 2020. године

текстуални део

графички део

потврда

идејно решење објеката