Урбанистички пројекти

  1. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу фабрике за производњу Трибутил фосфата на кат. парцели 15365/135 КО Зрењанин I  у радној зони Југоистиок II-Б, инвеститора „Green Miles Chemicals“  д.о.о. Нови Сад, Ложионичка 14/9, Нови Сад
  2. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду пословних и пратећих објеката у комплексу „Сhemical Аgrosava“ д.o.о. на катастарским парцелама 3640, 3644, 3660, 566/5, 566/9, 566/15, 566/22 к.о. Шимановци, инвеститора „Сhemical Аgrosava“ д.о.о., Палмира Тољатија 5/4, Нови Београд, 27.04.2020.
  3. Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом за изградњу комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance Serbia, на катастарским парцелама број 5650/7 и 5650/11 КО Нова Пазoва, Општина Стара Пазова, инвеститора „MTU maintenance Serbia“ д.о.о., Владимира Поповића 6, Нови Београд, 23.04.2020.
  4. Урбанистички пројекат– урбанистичко-архитектонска разрада локације – за проширење садржаја пољопривредног комплекса доградњом 15 силоса капацитета 1.810 m3 на катастарској парцели број 13868 КО Бајмок, инвеститора „Patent-CO” д.о.о., Владе Ћетковића 1а, Мишићево, 01.04.2020.
  5. Урбанистички пројекат подвожњака на прузи Београд – Суботица – државна граница (Келебија) у Степановићеву, инвеститора Град Нови Сад, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, Стевана Брановачког 3, Нови Сад, 6.1.2020.
  6. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду за изградњу транспортног гасовода МС 4 – ГРЧ Госпођинци на територији општине Жабаљ (КО Жабаљ), инвеститора ЈП „Србијагас“, Народног фронта 12, Нови Сад, 30.12.2019.
  7. Урбанистички пројекат – урбанистичко-архитектонске разраде локације – за проширење садржаја пољопривредног комплекса на катастарској парцели број 267 КО Каћ, инвеститора „БММ“ д.о.о. Каћ, Партизанска 101, Каћ, 29.11.2019.
  8. Урбанистички пројекат за комплекс трансформаторске станице за „Ветропарк Башаид“ 110/35(33) kV са управном зградом ветропарка, инвеститора „Basaid Wind“ д.о.о. Београд, 22.11.2019.
  9. Урбанистички пројекат пословног комплекса објеката за складиштење житарица у Руменки, инвеститора „RWA SRBIJA“ д.о.о., Београд, 24.10.2019
  10. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду пристана за претовар нафтних деривата са технолошким цевоводом-продуктоводом на катастарским парцелама 3484/12, 3484/17, 3484/18 и 7944 КО Сремски Карловци, инвеститора „Naftachem“ д.о.о., Војводе Путника 79, Сремска Каменица, 30.09.2019.
  11. Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу комплекса ваљаонице челика за армирање бетона, на катастарским парцелама 8184/1, 8190/2 и 9065/4 КО Сремска Митровица, у улици Вишњевачка, у Сремској Митровици, инвеститора ДОО „Metalfer Steel Mill“, Сремска Митровица
  12. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу постројења на биомасу за когенеративну производњу електричне и топлотне енергије, на катастарској парцели 12925/1 КО Зрењанин I, наручиоца „ЈП Електропривреда Србије“, Огранак „Панонске ТЕ-ТО“ Нови Сад, Булевар Ослобођења 100, Нови Сад“
  13. Урбанистички пројекат урбанистичко архитектонске разраде локације за проширење садржаја пољопривредног комплекса, на катастарској парцели број 6146/8 К.О. Бачка Топола – град, наручиоца „Геби“ доо, Маршала Тита 46, Чантавир
  14. Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за: изградња пословног објекта (производна хала са складиштем и управним делом), максималне спратности П+1, на катастарској парцели 3318/1 КО Адашевци, потес Сеча, у Шиду, инвеститора „Thermowool“ д.о.о. Шид, Цара Душана 17, Шид
  15. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу производног комплекса на катастарској парцели број 7949 КО Инђија у Србији, инвеститора „Toyo Tire Serbia“ д.о.о. Београд, Булевар Милутина Миланковића 11г, Нови Београд,  израђен и оверен од стране „NORTH Engineering“ д.о.о. за пројектовање, инжењеринг, истраживачко-развојни рад и обраду података Суботица, Парк Рајхл Ференца број 7, Суботица, број техничке документације EN-1658/UP из јуна 2020. године
  16. Урбанистички пројекат за изградњу пункта зимске службе (базе) за одржавање инфраструктурног коридора аутопута А1 (Е-75), деоница: Хоргош-Батајница, на km 110+500,00 у Новом Саду на катастарским парцелама 27/4, 27/1, 28/1, 29/3, 30/1, 31/1, 32/1 КО Нови Сад IVI фаза, инвеститора ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд
  17. Урбанистички пројекат дела комплекса „ИРМОВО“ урбанистичко – архитектонске разраде локације на катастарској парцели број 3306 к.о. Степановићево у Степановићеву, инвеститора А.Д. „ИРМОВО“, Степановићево
  18. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за проширење садржаја пољопривредног комплекса доградњом силоса капацитета Q= 8 x 4140 m³ на катастарској парцели број 13101/6 КО Чуруг, инвеститора „Мистрал-Комерц“ д.о.о. Темерин, улица Новосадска б.б., Темерин
  19. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу фабрике за производњу Трибутил фосфата на катастарској парцели 15365/135 КО Зрењанин I у радној зони Југоисток II-Б, инвеститора Привредног друштва “Green Miles Chemical” д.о.о. Нови Сад, Ложионичка 14/9, Нови Сад, обрађивача „Архитектонски студио Нуова“ д.о.о. Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића, 2/IX, Зрењанин, број техничке документације УП-02-06-20 из јуна 2020. године
  20. Урбанистички пројекат за црпну станицу на km 0+030, интерну саобраћајницу у оквиру ЦС са прикључком на државни пут Iб реда бр. 13 и трафостаницу на каналу Хоргош-Мартонош, инвеститора ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад
  21. Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом за изградњу комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance Serbia, на катастарским парцелама број 5650/7 и 5650/11 КО Нова Пазова, Општина Стара Пазова, инвеститора „MTU maintenance Serbia“ д.о.о., Владимира Поповића 6, Нови Београд из новембра 2020. године
  22. Урбанистички пројекат – урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу објекта за обраду метала са магацином, објекта за припрему производње и магацина репроматеријала у оквиру постојећег радног комплекса са уређењем простора око објеката (паркинг, манипулативне површине, саобраћајнице и зелене површине) на катастарским парцелама број 4278 и 4279 КО Чока у Чоки, Виногради бб, инвеститора „Autoflex-livnica“ д.о.о. Чока, Виногради бб, Чока
  23. Урбанистички пројекат са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу међународног путничког пристаништа у Сремској Митровици на парцелама број: 5979/2, 5851/1, 5844 и 9094/1 КО Сремска Митровица, Град Сремска Митровица, инвеститора Града Сремска Митровица, Светог Димитрија 13, Сремска Митровица
  24. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу производног комплекса на катастарској парцели број 7949 КО Инђија у Србији, инвеститора „Toyo Tire Serbia“ д.о.о. Београд, Булевар Милутина Миланковића 11г, Нови Београд
  25. Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу објеката у лучком подручју, за изградњу јавне саобраћајнице и за утврђивање јавног интереса за потребе изградње кружне раскрснице на ДП Iб реда број 20 у Сремској Митровици на катастарским парцелама број: 5824/1, 5835, 5836, 5837, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5852, 5853, 5880/6, 5880/8 и део парцела број: 5818/3, 5829/1, 5733/5, 5733/4, 5823, 5822/2, 5825, 5826/2, 5829/3, 5829/4, 5834, 5854, 5867/1, 5880/7, 5880/9 и 9095/1 КО Сремска Митровица, Град Сремска Митровица
  26. Урбанистички пројекат за изградњу Станице за снабдевање горивом „Стара Пазова 3“ на катастарским парцелама број 3086/145, 3086/148 и 3086/191 КО Стара Пазова и деловима катастарских парцела број 3086/50, 3086/193 и 3086/196 КО Стара Пазова, инвеститора „Нафтна индустрија Србије“ а.д., Народног фронта 12, Нови Сад
  27. Урбанистички пројекат за изградњу пункта за одржавање државних путева у зони петље Шимановци на ауто-путу Е-70, на катастарској парцели 1714/1 к.о. Крњешевци
  28. Урбанистички пројекат комплекса станице за снабдевање горивом у улици Карловачки друм у Петроварадину на парцелама 3495/1, 3495/3 и 3499/2 КО Петроварадин, инвеститора „BLOCK ENERGY” д.о.о., Булевара Зорана Ђинђића 81/11, Нови Београд, „KRYOGAS“ д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића 1, Београд и „МИР ПРОМЕТ“ д.о.о., Рачког 6, Петроварадин
  29. Урбанистички пројекат за изградњу кружне раскрснице на катастарским парцелама 1763, 1258, 4074 и 4518 КО Гложани и трокраке раскрснице на катастарским парцелама 1747, 1767/1, 4518 и 4004 КО Гложани, инвеститора ЈП „Путеви Србије“, Булевар Краља Александра 282, Београд
  30. Урбанистички пројекат за изградњу базе (пункта) за одржавање државних путева I и II реда у зони петље „Шид“, Општина Шид, инвеститора ЈП „Путеви Србије“, Булевар Краља Александра 282, Београд
  31. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на катастарској парцели 7946 КО Сремски Карловци за изградњу објекта за трговину на мало (супермаркет) у Сремским Карловцима, инвеститора „Univerexport export-import“ д.о.о. Нови Сад, Сентандрејски пут бр. 165, Нови Сад
  32. Урбанистички пројекат – урбанистичко-архитектонска разрада локације – за проширење садржаја пољопривредног комплекса на катастарској парцели број 267 КО Каћ, инвеститорa „БММ“ д.о.о. Каћ, Партизанска 101, Каћ
  33. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу далековода 110 kV, прикључног разводног постројења 110 kV Зрењанин и два кабловска вода 110 kV у радној зони Југоисток II-Б у Зрењанину, инвеститора „Електромрежа Србије“ а.д. Београд, Кнеза Милоша 11, Београд
  34. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу инсталације за пријем, складиштење и намешавање етанола и ЕТБЕ-а, инвеститора „НИС“ а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад
  35. Урбанистички пројекат за изградњу пословно-сервисно-складишног објекта са техничким прегледом моторних возила спратности П+2/П+1/П+0 и интерне станице за снабдевање горивом са надстрешницом на к.п. бр. 1863/1 КО Крњешевци, инвеститора „Perić Trans Company“ предузеће за трговину и друмски саобраћај д.о.о. Београд, Панте Тутунџића бр. 2, Београд
  36. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде катастарске парцеле број 4521 и 4525 КО Товаришево у Товаришеву, за изградњу фарме за производњу конзумних јаја у авијарном систему са слободним испустом на зелену површину, инвеститора „Аnimal commerce” д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 54а, Београд
  37. Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза „Бездан“ између Републике Србије и Републике Хрватске на катастарским парцелама број 7886, 8135, 8136 и 8138 КО Бездан, Град Сомбор, инвеститора Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Краља Милана 16, Београд
  38. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода Зрењанин, инвеститора „Begej Water“ д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина 6, Београд
  39. Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза „Шид“, Општина Шид, инвеститора Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Краља Милана 16, Београд, 07.10.2021. године
  40. Урбанистички пројекат за изградњу државног пута Iб реда (брзе саобраћајнице) на територији града Сомбора – деоница: од граничног прелаза са Мађарском (Бачки Брег), постојећи државни пут Iб реда број 15 до раскрснице са постојећим државним путем Iб реда број 12, инвеститора Јавно предузеће „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд, 06.12.2021. године
  41. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу ГМРС – главне мерно регулационе станице (за снабдевање постојећег комплекса Еко градње д.о.о.) и интерне станице за снабдевање возила гасом на парцелама кат. бр. 15219. 15229/2 и 15220/3 КО Зрењанин I, и прикључног гасовода притиска већег од 16 бара на парцелама 15218, 15217 и 15216 КО Зрењанин I, инвеститора „Еко  градња“ д.о.о. за производњу и уграђивање бетонске галантерије Зрењанин, Београдска бб, Зрењанин, 22.12.2021. године
  42. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду за изградњу транспортног гасовода МОР 50 bar од гасовода РГ 04-17/1 до ГМРС Велики Радинци на територији Града Сремска Митровица, инвеститора Предузеће за промет робе на велико и мало „Бобар-Бешка“ д.о.о. Нови Сад, Бранка Бајића 9ђ, Нови Сад, 23.12.2021. године
  43. Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за доградњу пословног објекта – винарије на парцели број 1355/4 КО Раковац, Општина Беочин, инвеститора Бранка Зечевића, Београд, 29.12.2021. године
  44. Урбанистички пројекат за изградњу система за повећање супституције алтернативних горива и новог RMП филтера на к.п. 1461/8 КО Беочин, инвеститора „Lafarge“ Беочинска фабрика цемента д.о.о. Беочин, Трг Беочинске фабрике цемента 1, Беочин, 31.01.2022. године
  45. Измене и допуне Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута Iб реда (брзе саобраћајнице) на територији града Сомбора – деоница: од граничног прелаза са Мађарском (Бачки Брег), постојећи државни пут Iб реда број 15 до раскрснице са постојећим државним путем Iб реда број 12, инвеститора Јавно предузеће „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд, 18.02.2022. године
  46. Урбанистички пројекат за изградњу продајно складишног објекта – салона беле технике, спратности П+0, у делу П+1 и П+2, Улица Степе Степановића б.б. у Вршцу, на катастарској парцели број 9/8 КО Вршац, инвеститора „ТРГО-БАН“ д.о.о. за унутрашњу и спољну трговину Вршац, Трг Светог Теодора Вршачког 32, Вршац, 14.03.2022. године
  47. Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза „Бачки Брег“ између Републике Србије и Републике Мађарске на катастарским парцелама све у КО Бачки Брег, Град Сомбор, инвеститора Јавно предузеће „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд, 29.03.2022. године
  48. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу граничног прелаза „Богојево“ између Републике Србије и Републике Хрватске на катастарским парцелама све у КО Богојево, Општина Оџаци, инвеститора Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Краља Милана 18, Београд, израђене и оверене од стране Друштва за пројектовање и инжењеринг „Шидпројект“ д.о.о. Шид, Кнеза Милоша бр. 2, Шид, број техничке документације 57/2020-УП из децембра 2021. године
  49. Урбанистички пројекат за промену намене објеката са увођењем третмана опасних материја, на катастарској парцели број 20811/2, КО Кикинда, инвеститора „KIMEX-RECIKLAŽA“ д.о.о. Нови Сад, Максима Горког 46 Нови Сад, израђене и оверене од стране Друштво за пројектовање, урбанизам и екологију „ANDZOR ENGINEERING“ d.о.о. Иве Андрића број 13 Нови Сад, број техничке документације УП – 1195/21 из марта 2022.године 
  50. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за проширење комплекса „West pharmaceutical services“ Београд д.о.о. Ковин, на катастарској парцели 5593/2 КО Ковин, инвеститора „West pharmaceutical services“ Београд д.о.о. Ковин, Црвенка 76, Ковин, 24.05.2022. године
  51. Урбанистички пројекат за изградњу објекта за топло цинковање са пратећом инфраструктуром на катастарској парцели број 6142/2 КО Нова Пазова, инвеститора Предузеће за заштиту металних производа „ГРАДИНА ЦИНК“ д.о.о. Београд-Земун, 31.05.2022. године
  52. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације комплекса трафостаница 33(35)/400 kV са засебним командно погонским зградама за ветропаркове „Чибук 1“ и „Чибук 2“ и прикључно разводног постројења 400 kV са командно погонском зградом на  катастарским парцелама 4381/1, 4382/2 и 4382/5 КО Мраморак, инвеститора „Čibuk 2 Wind Energy” д.о.o. Београд-Врачар, Ресавска 23, Београд, 22.06.2022. године
  53. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу линије 3 за ринфузни утовар цемента у аутоцистерне у кругу фабрике цемента „Lafarge BFC“ Беочин, инвеститора „Lafarge BFC” д.о.o., Трг БФЦ 1, Беочин, 05.07.2022. године
  54. Урбанистички пројекат за изградњу објекта туристичко-комерцијалног садржаја на граничном прелазу „Хоргош“, на аутопуту Е-75, Општина Кањижа, инвеститора Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Краља Милана 16, Београд, 22.07.2022. године
  55. Урбанистички пројекат за мешовити вод 110 kV TS Инђија 2 – ТС Нови Сад 3 – Деоница Ц – надземни део вода увођење у ТС Инђија 2, инвеститора Акционарско друштво „Електромреже Србије“, Кнеза Милоша 11, Београд, 28.07.2022. године
  56. Урбанистички пројекат за изградњу објекта туристичко-комерцијалног садржаја на граничном прелазу „Батровци“ на аутопуту Е-70, Општина Шид, инвеститора Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Краља Милана 16, Београд, 08.08.2022. године
  57. Урбанистички пројекат за изградњу комплекса самоуслужне перионице на к.п. 8047/4 КО Бечеј, инвеститора „Real Estate Equipment“ д.о.о. Бечеј, Новосадска 10, Бечеј, 25.08.2022. године
  58. Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонским  разрадом локације за изградњу прикључно разводног постројења 110 kV „Башаид“ на катастарској парцели број 8632/21 К.О. Башаид, инвеститора „BASAID WIND“ д.о.о. Београд-Стари Град, Светогорска број 4, Београд, 13.09.2022. године
  59. Урбанистички пројекат за изградњу трансформаторске станице ТС 400/35 kV „Ветрозелена“ (делови катастарских парцела број 3557, 7052 и 7053, све у КО Мраморак, општина Ковин), инвеститора „Ветрозелена“ д.о.о. Београд – Врачар, Масарикова 5/20, Београд, 06.12.2022. године
  60. Урбанистички пројекат за изградњу комплекса прикључно разводног постројења ПРП 400 kV „Чибук 1“ – фаза 2 и прикључка сопствене потрошње 20 kV ветроелектране „Ветрозелена“ (целe катастарске парцеле бој 3556, 4381/1 и делови катастарских парцела број  3554, 3555, 3557, 4382/2, 7052 и 7053, све у КО Мраморак, општина Ковин), наручиоца „Електромрежа Србије“ а.д., Кнеза Милоша 11, Београд, и „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуције „Панчево“, Милоша Обреновића 6, Панчево, 06.12.2022. године
  61. Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површине јавне намене – изградња саобраћајног прикључка приступног пута на државни пут IБ реда број 10 (к.п. број 8236 КО Владимировац) на стационажи km 36+460 и промену регулације јавне површине за потребе утврђивања јавног интереса – изградња приступног пута на деловима к.п. број 8267, 8237, 8238, 8239, 8296/1, 8296/2 и 8296/3 КО Владимировац, инвеститора Windvision Windfarm A“ д.о.о. Београд (Нови Београд) и „Windvision Windfarm Б“ д.о.о. Београд (Нови Београд), Омладинских бригада 90б/2, Нови Београд, 12.01.2023. године
  62. Урбанистички пројекат саобраћајног прикључка на државни пут IIА реда број 130 Панчево-Јабука на к.п. 8002/1 КО Панчево, Панчево, инвеститора „STAHL BAU MUNCHEN“ д.о.о. Панчево, Светог Саве 23а, Панчево, 20.02.2023. године
  63. Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације, катастарске парцеле број 3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/7, 3523/8, 3523/9, 3523/12, 3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540/1, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561/1,3562/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581,3582, 3583, 3584 КО Војловица и 6964/2, 6964/3, 6965/6, 6965/7, 15399, 15400, 15398, 15397, 15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 15387, 15386, 15391, 15395, 15394, 15393, 15392, 15157/4, 15157/1, 15390, 16000 KO Панчево, за реконструкцију противпожарног система комплекса Рафинерије нафте Панчево, инвеститора „НИС“  а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад, 20.02.2023. године
  64. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу станице за снабдевање горивима на катастарској парцели број 8050 КО Бечеј, инвеститора „НИС“ а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад, 27.03.2023. године
  65. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу кабловске деонице мешовитог вода 2x110kV ТС Панчево 2 – ПРП Бела Анта, од ТС Панчево 2 до стуба број 6 и мешовитог вода 2x110kV ТС Панчево 2 – ПРП „Бела Анта“ на деоници УС05-УС06, инвеститора а.д. „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11, Београд, финансијера Привредно душтво „Wellbury-Bela Anta“ д.о.о. Београд, Жарка Обрешког 23, Београд, 31.03.2023. године
  66. Урбанистички пројекат за изградњу, реконструкцију и доградњу пословног комплекса за складиштење житарица у Руменци, Руменка, Улица Кисачки пут 3, к.п. 47/4 КО Руменка, инвеститора  „RWA Србија“ д.о.о. Београд, Булевар Зорана Ђинђића 67, Нови Београд, 10.04.2023. године
  67. Урбанистички пројекат „Трансформација реконструкцијом железничке пруге Петроварадин-Беочин у зелену стазу“, инвеститора Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, 11.04.2023. године
  68. Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу заједничког граничног прелаза на локацији Сремска Рача, на деоници новог ауто-пута између Републике Србије и Републике Босне и Херцеговине, на катастарским парцелама све у КО Сремска Рача, Град Сремска Митровица, инвеститора Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Краља Милана 16, Београд, 24.04.2023. године
  69. Урбанистички пројекат за изградњу државног пута IБ реда на територији града Сомбора-деоница: од укрштања са постојећим државним путем IБ реда број 12 код места Сомбор до административне границе са општином Кула код места Кљајићево, инвеститора Јавно предузеће „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд, 15.05.2023. године
  70. Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за: реконструкција и доградња производне хале на катастарској парцели 3318/1 КО Адашевци, Улица Термовул, у Адашевцима, инвеститора „Thermowool“ д.о.о. Шид, Цара Душана 17, Шид, 19.05.2023. године
  71. Урбанистички пројекат за изградњу пословног комплекса – складиште и претакалиште запаљивих течности у Улици Дунавска бр. 63, Ковин, на к.п. 3992/2, к.п. 9326, делу к.п. 9318, делу к.п. 10472/1, делу к.п. 9329/1 и делу к.п. 10481, све КО Ковин, инвеститора „Euro KB Rent“ д.о.о. Београд-Вождовац, Љубе Чупе 5, Београд, 29.05.2023. године
  72. Урбанистички пројекат регулације Роковог потока у зони ДП 21 у Петроварадину, инвеститор Град Нови Сад, Градскa управa за грађевинско земљиште и инвестиције, Стевана Брановачког 3, Нови Сад, 07.06.2023.године
  73. Урбанистички пројекат – урбанистичко-архитектонска разрада локације на катастарској парцели број 4364/3 КО Кањижа – Изградња објекта за расецање и прераду меса са пратећим пословним објектом, инвеститора „DIBEX“ д.о.о. Кањижа, Пут народних хероја 1, Кањижа, финансијера „Тисин цвет“ д.о.о. Кањижа, Горње приморје 51, Кањижа, 12.06.2023.године
  74. Урбанистички пројекат за доградњу, реконструкцију и промену намене постојећих објеката у ливницу алуминијума и обојених метала на к.п. број 11 КО Нови Сад III у Новом Саду, инвеститора „DIP“ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет одливака обојених метала Нови Сад, Велики рит број 9а, Нови Сад, 15.06.2023. године
  75. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу станице за снабдевање горивима на катастарској парцели број 2 КО Оџаци, инвеститора „НИС“ а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад, 06.07.2023. године
  76. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу пословног објекта са станицом за снабдевање горивом на катастарским парцелама број 14167/2, 14167/4, 14168/3, 14168/4, 14168/5, 14168/6, 14169 и 14170/1 КО Нови град у Суботици, инвеститора „Tehno-coop“ д.о.о. финансије, инвестиције, експорт-импорт и коопeрација, Тук угарнице број 58а, Суботица, 03.08.2023. године
  77. Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације, катастарска парцела 8690/1 КО Ковачица, за изградњу постројења за производњу ENA/PG/Fuel алкохола са складиштима и пријемом кукуруза, инвеститора „Сунал“ д.о.о. Нови Сад Фабрике за производњу алкохола, Булевар ослобођења 60, Нови Сад, 15.09.2023. године
  78. Урбанистички пројекат реконструкције, доградње и изградње у оквиру индустријског комплекса „Autoflex livnice“ д.о.о. Чока на катастарској парцели 4279 КО Чока, инвеститора „Autoflex-livnica“ д.о.о., Виногради 26, Чока, 02.10.2023. године
  79. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде дела парцеле 9690/1 КО Вршац за потребе изградње Комбинованог техничког складишта у оквиру постојећег комплекса, инвеститора „Хемофарм“ акционарско друштво фармацеутско-хемијска индустрија Вршац, Београдски пут бб, Вршац, 19.10.2023. године
  80. Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу постројења за третман филтерске прашине на к.п. број 8270/2 и 9069/1 КО Сремска Митровица, Град Сремска Митровица, инвеститора д.о.о. за производњу, трговину и услуге металима „Metalfer Steel Mill“ Сремска Митровица, Румски пут 27, Сремска Митровица, 01.11.2023. године
  81. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу пословног комплекса на катастарским парцелама број 10418 и 9447/5 КО Сомбор 1, инвеститора „Боја“ д.о.о. за израду саобраћајне сигнализацију Сомбор, Улица Арсенија Чарнојевића број 16, Сомбор, 24.11.2023. године
  82. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације на катастарској парцели број 5765/3 КО Кањижа – Складиште неопасног и опасног отпада, инвеститора Светозара Надрљанског, Војвођанска 21, Кањижа, 06.12.2023. године
  83. Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса за проширење регулације државног пута IIА реда број 102 и изградњу кружне раскрснице у Сенти – Горњи Брег (Ново Орахово) – Сента (Суботички пут), инвеститора Општине Сента, Гравни трг 1, Сента, 06.12.2023. године
  84. Урбанистички пројекат за изградњу државног пута Iб реда (брзе саобраћајнице) на територији Општине Кула – деоница: од административне границе са Градом Сомбор до административне границе са Општином Врбас, инвеститора Јавно предузеће „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд, 28.02.2024. године