Услуге

Назив услуге Орган задужен за спровођење (Сектор)
Информације од јавног значаја  
Мониторинг ваздуха Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине
Приказ података у реалном времену из Локалне мреже за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине
Мониторинг површинских и подземних вода Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине
Мониторинг земљишта Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине
Биомониторинг Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине
Мониторинг нејонизујућих зрачења Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине
Мониторинг буке Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине
Одлучивање о потреби процене утицаја Сектор за чистију производњу и одрживи развој
Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја Сектор за чистију производњу и одрживи развој
Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја Сектор за чистију производњу и одрживи развој
Ажурирање студије о процени утицаја на животну средину Сектор за чистију производњу и одрживи развој
Процена утицаја затеченог стања на животну средину Сектор за чистију производњу и одрживи развој
Оцена извештаја о стратешкој процени утицаја на животни средину и давање сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Сектор за чистију производњу и одрживи развој
Мишљење на извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Сектор за чистију производњу и одрживи развој
Мишљење о одлуци о изради стратешке процене утицаја на животну средину Сектор за чистију производњу и одрживи развој
Овлашћење за вршење испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији АПВ Сектор за чистију производњу и одрживи развој
Испуњеност услова за коришћење извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса Сектор за чистију производњу и одрживи развој
Спровођење поступака издавања интегрисане дозволе Сектор за чистију производњу и одрживи развој
Спровођење поступака издавања дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада, амбалажног отпада и интегралне дозволе за отпад Сектор за чистију производњу и одрживи развој
Давање сагласности на регионалне планове управљања отпадом Сектор за чистију производњу и одрживи развој
Утврђивање услова заштите животне средине при планирању простора и изградњи објеката Сектор за чистију производњу и одрживи развој
Услуга сузбијања ларви комараца на територији АПВ Сектор за чистију производњу и одрживи развој
Услуга интегрално сузбијање коровске биљке амброзије у пограничном подручју и на парцелама у јавној својини Покрајинске владе Сектор за чистију производњу и одрживи развој
Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине Сектор за чистију производњу и одрживи развој
Контрола привредних друштава, односно других правних лица или предузетника који израђују просторне и урбанистичке планове или обављају друге послове одређене Законом о планирању и изградњи Сектор за инспекцијске послове
Контрола донетих планских докумената Сектор за инспекцијске послове
Контрола локацијских услова и урбанистичких пројеката Сектор за инспекцијске послове
Контрола усклађености промена стања у простору са Законом и прописима донетим на основу Закона о планирању и изградњи Сектор за инспекцијске послове
Контрола привредних друштава, односно других правних лица, односно јавних предузеће или других организација које утврђују услове за изградњу објеката и уређење простора и утврђују техничке податке за прикључак на инфраструктуру Сектор за инспекцијске послове
Давање сагласности на Програме управљања, Привремене програме управљања и Годишње програме управљања рибарским подручјима на територији АП Војводине Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Уступање на коришћење рибарских подручја на територији АП Војводине Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Издавање дозвола за селективни риболов Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Издавање дозвола за риболов и електрориболов у научно-истраживачке сврхе Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Конкурс за суфинансирање пројеката управљача у заштићеним подручјима АП Војводине Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Конкурс за реализацију пројектних активности удружења грађана који промовишу заштиту животне средине и конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, као и програме едукације и подизања свести јавности Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Вођење поступка проглашавања заштићених подручја на простору АП Војводине Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Давање сагласности на План управљања заштићеним подручјем које је проглашено актом надлежног органа АП Војводине Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Давање сагласности на Годишњи програм управљања заштићеним подручјем проглашеним актом надлежног органа АП Војводине Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Давање сагласности на Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби и на акт о накнади за коришћење заштићеног подручја Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Давање сагласности на акт о накнади за коришћење заштићеног подручја Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Обавештавање јавности о стању природе и природних вредности на подручју АП Војводине и о предузимању мера заштите и очувања Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности