Мониторинг нејонизујућих зрачења

Назив услуге:

Мониторинг нејонизујућих зрачења

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине

Правни основ

Члан 5. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења (Сл.гл. РС 36/2009); Уредба о утврђивању програма систематског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини за период од 2013. до 2014. године. Програм систематског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини за период од 2013. до 2014. године.

Извештај о услугама