Фаза III

Фаза III

ПОСТУПАК ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА подноси ЗАХТЕВ за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину (pdf). ZAHTEV, FAZA III-2016

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА – Подношење Захтева за давање сагласности  на студију о процени утицаја пројекта на животну средину.

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСИ:

  • Студија о процени утицаја на животну средину са прилозима – копије прибављених услова и сагласности других надлежних органа и организација и нетехнички краћи приказ података наведених у студији израђен као посебан део студије који садржи кључне изводе и податке из свих поглавља студије написане једноставним нетехничким језиком, са мерама заштите животне средине које се наводе у интегралном тексту из студије.

Носилац изведеног пројекта (који је изграђен без одобрења за изградњу или се користи без одобрења за употребу), дужан је да уз захтев  за давање сагласности на студију процене утицаја затеченог стања поднесе и следеће:

  1. копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима за издавање одобрења за изградњу;
  2. извод из пројекта изведеног објекта;
  3. извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији од шест месеци;
  4. графички приказ микро и макро локације;
  5. доказ о уплати републичке административне таксе.

Ако, у име носиоца пројекта, захтев подноси друго лице – мора имати уредно издато овлашћење носиоца пројекта са деловодним бројем, датумом издавања и потписом овлашћеног лица носиоца пројекта.