Јавна презентација Материјала за израду ППППН ревитализације Канала Бегеј

У оквиру законом прописане процедуре раног јавног увида јавности је презентован Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене ревитализације Канала Бегеј.

У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, дана 20.06.2017. године, у Канцеларији за развој у пограничној области у Житишту, одржана је јавна презентација Материјала за израду Просторног плана подручја посебне намене ревитализације Канала Бегеј. Тим поводом јавности је представљен материјал ради упознавања са општим циљевима и сврхом израде ППППН ревитализације Канала Бегеј, могућим решењима за развој просторних целина и ефектима планирања.

Основни разлог за израду и доношење овог Просторног плана је стварање услова за реализацију ревитализације Канала Бегеј, чиме ће се постићи квалитет воде у складу са европским стандардима, остваривање довољног протицаја којим би се обезбедила вода за пиће, индустрију, очување биодиверзитета на простору обухвата Просторног плана подручја посебне намене ревитализације Канала Бегеј, а посебно уз Канал Бегеј, што подразумева обезбеђење одговарајућих еколошких услова у поступку ревитализације овог канала.

Подручје обухваћено прелиминарном границом ППППН ревитализације Канала Бегеј обухвата део територије Општине Житиште: катастарске општине Житиште, Бегејци, Нови Итебеј, Српски Итебеји Међа и Града Зрењанина: катастарске општине Јанков Мост и Клек.

Материјал за израду ППППН ревитализације Канала Бегеј презентовао је изводе из планске документације вишег реда, опис постојећег стања, начин коришћења простора и основна ограничења у простору, опште циљеве израде плана, планирану претежну намену површина и очекиване ефекте у погледу унапређења начина коришћења простора.

ППППН ревитализације Канала Бегеј се ствара плански основ за његово директно спровођење издавањем локацијских услова и садржаће регулациону разраду за саобраћајницу на насипу (радно-инспекциона и бициклистичка стаза) и локација за изградњу касета за депоновање муља. ППППН ревитализације Канала Бегеј је основ за формирање грађевинских парцела за јавну намену, решавање својинских односа, даљу израду техничке документације и прибављање дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи.

Рани јавни увид одржава се у трајању од 15 дана, од  16.06.2017.  до 30.06.2017. године. Материјал за израду ППППН ревитализације Канала Бегеј доступан је на увид заинтересованој јавности:

  • у дигиталном облику, у просторијама органа јединице локалне самоуправе надлежној за послове просторног планирања и урбанизма, 
  • у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине:

 www.ekourb.vojvodina.gov.rs/документа/рани-јавни-увид-у-материјал-за-израду-просторног-плана-подручја-посебне-намене-0

Органи, организације, јавна предузећа, овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора, правна и физичка лица који су корисници простора у обухвату Плана, позвани су том приликом да доставе своја мишљења у погледу  услова и неопходног обима и степена процене утицаја  на животну средину.