Јавна презентација материјала за израду ППППН „Фрушка гора“

У склопу законом прописане процедуре раног јавног увида јавности је презентован материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Фрушке горе.

У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, дана  05.07.2016. године, у сали 1 Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржана је јавна презентација. Тим поводом јавности је представљен репрезентативан материјал са обиљем  корисних података о најхуманијом  и јединој планини у војвођанској равници.

Подручје обухваћено прелиминарном границом просторног плана чине  целе територије општина Беочин, Ириг и Сремски Карловци, делови општина Бачка Паланка, Инђија, Рума и Шид и делови територија  Града Новог Сада и  Града Сремске Митровице.

Поред богате природне баштине које јој даје обележје националног парка, подручје Фрушке горе је препознато као јединствено „Културно подручје“ са специфичним и концентрисаним фондом културног наслеђа, односно већом концентрацијом непокретних културних добара, која су у историјском, културном и стилском погледу повезана и чине визуелни и духовни идентитет простора и тако удружени дају Фрушкој гори карактер простора са посебном наменом.

Материјал за израду просторног плана презентовао је изводе из планске документације вишег реда, опис постојећег стања, начин коришћења простора и основна ограничења у простору, опште циљеве израде плана, планирану претежну намену површина и очекиване ефекте у погледу унапређења начина коришћења простора.

Рани јавни увид одржава се у трајању од 15 дана, од 27.06.2016.  до 11.07.2016. године. Материјал за израду Просторног плана доступан је на увид заинтересованој јавности:

  • у дигиталном облику, у просторијама органа јединице локалне самоуправе надлежној за послове просторног планирања и урбанизма, 
  • у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине

www.ekourburb.vojvodina.gov.rs/документа/рани-јавни-увид-у-материјал-за-израду-просторног-плана-подручја-посебне-намене-фрушка-гора

Органи, организације, јавна предузећа, овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора, правна и физичка лица који су корисници простора у обухвату Плана, позвани су том приликом да доставе своја мишљења у погледу  услова и неопходног обима и степена процене утицаја  на животну средину.