Јавна презентација материјала за израду ППППН ПИО „Караш-Нера“

У склопу законом прописане процедуре раног јавног увида јавности је презентован материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Караш-Нера“.

У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, дана 15.08.2016. године, у великој сали Општине Бела Црква, одржана је јавна презентација. Тим поводом јавности је представљен репрезентативан материјал ради упознавања са општим циљевима и сврхом израде Просторног плана, могућим решењима за развој просторних целина и ефектима планирања.

Предео „Караш–Нера“, који је предмет израде овог Просторног плана, због изузетних природних вредности и потребе њиховог очувања, проглашен је Пределом изузетних одлика „Караш–Нера“ II категорије (у даљем тексту: ПИО „Караш-Нера“) – Покрајинска скупштинска одлука о заштити предела изузетних одлика „Караш-Нера“ („Службени лист АПВ“,број 14/15). Темељне вредности које су овај простор определиле је еколошки коридор међународног значаја дуж долина река Караш и Нера.

Подручје обухваћено прелиминарном границом Просторног плана обухвата део територије општине Бела Црква, катастарске општине Банатска Паланка 1, Банатска Паланка 2, Бела црква, Врачев Гај 1, Врачев Гај 2, Гребенац, Дупљаја, Кајтасово, Кусић 1 и Кусић 2.

На подручју које је обухваћено оквирном границом Просторног плана дефинисаном у Одлуци о изради, дат је предлог границе подручја посебнe наменe којом су обухваћене: целине „Караш“, „Нера“ и „Мали песак“, као и друга природна добра од значаја за очување биодиверзитета у поступку валоризације, и све категорије земљишта за које је правила уређења и грађења потребно ускладити са мерама заштите природних добара. Коначна граница обухвата Просторног плана ће бити утврђена Нацртом.

Материјал за израду просторног плана презентовао је изводе из планске документације вишег реда, опис постојећег стања, начин коришћења простора и основна ограничења у простору, опште циљеве израде плана, планирану претежну намену површина и очекиване ефекте у погледу унапређења начина коришћења простора.

Рани јавни увид одржава се у трајању од 15 дана, од 08.08.2016.  до 22.08.2016. године. Материјал за израду Просторног плана доступан је на увид заинтересованој јавности:

  • у дигиталном облику, у просторијама органа јединице локалне самоуправе надлежној за послове просторног планирања и урбанизма, 
  • у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине:

www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/документа/рани-јавни-увид-у-материјал-за-израду-просторног-плана-подручја-посебне-намене-предела

Органи, организације, јавна предузећа, овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора, правна и физичка лица који су корисници простора у обухвату Плана, позвани су том приликом да доставе своја мишљења у погледу  услова и неопходног обима и степена процене утицаја  на животну средину.