Јавна презентација Материјала за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне регулације

У згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду одржана је јавна презентација Материјала за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне регулације, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је „Сапутник-М“ д.о.о. из Сомбора, огранак „Меридијанпројекта – урбанистичко и просторно планирање“.

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне регулације, одржава се у трајању од 15 дана, од 24.05.2018. до 07.06. 2018. године. Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне регулације са прегледном картом израђеном у размери 1:25 000 изложен је на рани јавни увид у просторијама органа јединице локалне самоуправе недлежним за послове просторног планирања и урбанизма, и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду.

Основни разлог за израду и доношење ППППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беочин са елементима детаљне регулације је стварање планског основа за изградњу транспортног гасовода и решавање проблема између постојећег магистралног гасовода и планиране саобраћајне инфраструктуре. Доношењем овог Просторног плана формирају се неопходни предуслови за стабилно снабдевање природним гасом потрошача на сремској страни Града Новог Сада, уз истовремено елеминисање постојећих конфликта у простору.

Подручје обухваћено оквирном границом Просторног плана чини део територије општине Нови Сад и Беочин, и то: КО Футог и КО Беочин.

У уводној речи, Драгица Плећаш, саветник за нормативно правне послове у области просторног и урбанистичког планирања у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, поздравила је присутне. Затим се др Сања Симеунчевић Радуловић, саветник за просторно планирање у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине обратила присутнима и презентовала активности у поступку израде Просторног плана – доношење одлуке о изради и одржавање раног јавног увида. Затим су представници обрађивача, одговорни планери Јене Јанковић, дипл.инж.арх. и Милан Марковић, дипл.инж.маш., представили Просторни план у основним елементима.

Јавној презентацији присуствовали су и представници Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЈВП Воде Војводине, ЕПС Дистрибуције Нови Сад, Покрајинског завода за заштиту природе, Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада и ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.