Јавна презентација Нацрта ППППН заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“

У четвртак, 11.05.2017. године у згради Скупштине града Зрењанина одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада.

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ на животну средину, одржава се у трајању од 30 дана, од 24. априла 2017. до 23. маја 2017. године. Нацрт Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ на животну средину изложени су у Згради Скупштине града Зрењанина, Згради Општине Нови Бечеј, као и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду.

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10), jавна презентација одржана је у току јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“.

У уводној речи, Светлана Килибарда, в.д. помоћнице покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине обратила се присутнима и презентовала активности у поступку израде Просторног плана – доношење одлуке о изради, одржавање раног јавног увида и вршење стручне контроле, након чега су представници обрађивача, одговорни планери Славица Пивнички, дипл. инж. пејз. арх. и Бранислава Топрек, дипл. инж. арх. представили Просторни план у основним елементима.

У току презентације, истакнуто је да овај Просторни план представља плански основ за дефинисање активности у области заштите природе, туризма и руралног развоја и полазни основ за реализацију националних, регионалних и локалних интереса.

Јавној презентацији присуствовали су и представници Градске управе Града Зрењанина, ЈП за урбанизам Зрењанин, установе „Резервати природе“ Зрењанин и других институција. Посебно је истакнут значај израде овог важног планског документа са циљем да се створе услови за усклађено и мудро коришћење природних добара у оквиру подручја посебне намене како би се допринело заштити биодиверзитета, угрожених природних ресурса и очувању предела.

Након презентације упућен је позив заинтересованим лицима да доставе примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“, до краја трајања јавног увида, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у јединицама локалних самоуправа и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.