Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас

Врбас, 16.10.2019. године

У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас и у Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, који се реализује у трајању од 30 дана, од 30.09. до 30.10.2019. године, у среду 16.10.2019. године, у згради Општинске управе Општине Врбас, одржана је јавна презентација Просторног плана. Јавна презентација је организована од стране носиоца израде Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, обрађивача Плана, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад, Општине Врбас и експертског тима PPF 8.

Јавној презентацији присуствовали су представници PPF8 тима, Општинске управе Врбас, ЈВП „Воде Војводине“, организације „Voice”, УГ „Локална алтернатива“, УГ „Грађанска маса-Кула“, ЈКП „Пречистач Врбас-Кула“, „Зеоинвест“ д.о.о., ВД „Бачко“ и других еколошких организација, као и заинтересовани грађани.

Презентацију је отворио председник Општине Врбас, Милан Глушац, који је поздравио све присутне, захвалио се носиоцу израде Просторног плана и обрађивачу на раду, истакао значај Просторног плана за Врбас и животну средину, и захвалио свима на показаном интересовању. Потом је в.д. помоћница покрајинског секретара, Светлана Килибарда, дипл.правник, објаснила законску процедуру и поступак израде плана, фазу израдe у којој се налази Просторни план. Објаснила је да је израда Просторног плана ишла паралелно  са израдом пројектно техничке документације од стране ППФ 8 тима, финансиране од стране предприступних фондова Европске уније, и да се овим Просторним планом ствара основ за даљу разраду пројекта и реализацију измуљавања и ремедијације канала. Потом је дала реч представнику експертског има PPF8, Марини Илић, да укратко изложи урађене активности. Марина Илић, је преузела реч, и објаснила изворе финансирања пројекта, обављене активности на ИПА пројекту у претходном периоду, резултате истраживања и анализa узорака из канала Врбас и непосредног окружења. Укратко је представила варијанте које су разматране у оквиру израде пројекта, и детаљније објаснила одабрано оптимално решење. Потом је реч преузео одговорни планер, мр Владимир Пихлер, дип.инж.арх., који је објаснио повод за израду предметног просторног плана, концепцију плана, планска решења, правила уређења и начин спровођења плана.

После излагања дата је могућност присутнима да поставе питање и изнесу своје виђење. Представници удружења грађана, еколошких организација и грађани упутили су више питања, која су се тицала детаља одабране опције измуљавања и ремедијације канала, појашњења активности које ће се вршити током измуљавања и депоновања муља и простора на којима ће се вршити,  претходних активности које треба спровести, утицаја на квалитет живота грађана Врбаса и на животну средину током поступка измуљавања, ефеката који ће се постићи и очекиване динамике реалиације. На питања су одговарали Марина Илић и проф. др. Игор Јемцов испред експертског тима PPF8, мр Владимир Пихлер и  мр Драгана Дунчић, дипл. прост. план., као одговорни планери, др Тамара Зеленовић Васиљевић, као одговорно лице за Извештај о стратешкој процени утицаја Просторно плана на животну средину, председник општине Милан Глушац, и Светлана Килибарда испред носиоца израде. Након исцрпне дискусије, Светлана Килибарда се захвалила свим присутним и затворила јавну презентацију.

Основни разлог за израду и доношење Просторног плана је стварање услова за ревитализацију и уређење дела ХС ДТД, у смислу побољшања квалитета воде и одрживог коришћења канала као мултифункционалног простора намењеног за водопривреду, пловидбу и рекреацију. ХС ДТД је кључни елемент водопривредног система Бачке и Аутономне покрајине Војводине чија виталност ће значајно допринети регионалном развоју. Канал се сагледава и као важан чинилац у систему функционисања акватичних екосистема Бачке и диверзификације предела Панонске низије.

Припрема пројектне документације одвијала се паралелно са израдом Просторног плана. У сврху измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала ХС ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидро-чвора Врбас, урађен је „Пројекат ремедијације/ревитализације Великог Бачког канала“, чије Идејно решење представља основу за детерминисање посебне намене и дефинисање планских решења овог Просторног плана.

Током јавне презентације је истакнута могућност свих правних и физичких лица да своје примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас, као и на Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, доставе на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад, или на адресу Општинске управе Општине Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Маршала Тита 89, 21460 Врбас, у току трајања јавног увида, до 30.10.2019. године. Јавна седница Комисије за јавни увид Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине одржаће се 06.11.2019. године у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, Нови Сад, са почетком у 15 часова.