Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“

У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“ и у Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, који се реализује у трајању од 30 дана, од 15.01. до 13.02.2019. године, у петак, 01.02.2019. године, у малој сали у згради Градске управе Панчево, одржана је јавна презентација Просторног плана. Јавна презентација је организована од стране носиоца израде Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, и обрађивача Плана, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови сад.

Презентацију је отворила др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл.инж.арх., саветник за просторно планирање у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, која се захвалила Граду Панчеву на гостопримсту,  поздравила присутне и упознала са спроведеном процедуром. Током презентације је одговорни планер Лана Исаковић, дипл.инж.арх., упознала присутне са основним подацима о Просторном плану, поводом за израду предметног просторног плана, спроведеним корацима израде Просторног плана, планским решењем, правилима грађења и начином спровођења. Након тога је одговорни планер Љубица Протић Еремић, дип. инж. хорт., укратко представила Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину. После излагања су присутни изнели своје ставове о оствареној сарадњи током израде Просторног плана, дали сугестије на даљи ток спровођења заштите Парка природе „Поњавица“ и постављали питања о одређеним планским решењима. На питања су одговарали одговорни планери Лана Исаков и Љубица Протић Еремић, као и представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Сања Симеунчевић Радуловић и Драгица Плећаш, дипл. прав.

Јавној презентацији присуствовали су представници Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај градске управе Панчево, Секретаријата за заштиту животне средине градске управе Панчево, Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ из Панчева и Покрајинског завода за заштиту природе из Новог Сада.

Разлози за доношење Просторног плана проистичу из потребе стварања планског основа за дефинисање активности у области, првенствено заштите Парка природе „Поњавица“, туристичког и руралног развоја и за реализацију регионалних и локалних интереса.

На крају јавне презентације је истакнута могућност свих правних и физичких лица да своје примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“, као и на Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, доставе на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад, или на адресу Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај градске управе Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26101 Панчево, у току трајања јавног увида, до 13.02.2019. године. Јавна седница Комисије за јавни увид Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине одржаће се 20.02.2019. године у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, Нови Сад, са почетком у 15 часова.