Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“

У среду, 12.04.2017. године у згради Општине Ириг одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада.

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину, одржава се у трајању од 30 дана, од 30. марта 2017. до 28. априла 2017. године у општинама: Ириг, Инђија, Стара Пазова, Пећинци, Рума и у Граду Сремска Митровица, као и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду.

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15) и чл. 5. и 19.  Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10), jавна презентација одржана је у току јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“.

У уводној речи, Софија Шумаруна, виша саветница за просторно планирање обратила се присутнима и презентовала активности у поступку израде Просторног плана – доношење одлуке о изради, одржавање раног јавног увида и вршење стручне контроле, након чега су представници обрађивача, одговорни планери Бранислава Топрек, дипл. инж. арх. и Бранко Миловановић, дипл.инж.пољ. представили Просторни план у основним елементима.

Кроз презентацију је дат приказ Просторног плана са циљем да се утврде планска решења за изградњу и функционисање регионалног система за водоснабдевање „Источни Срем“, чиме би се омогућило рационално коришћење постојећих ресурса подземних вода на посматраном подручју, као и захватање, прерада и дистрибуција воде за пиће овог региона.  

Јавној презентацији присуствовали су и представници општина Рума, Пећинци и Ириг, Регионалне развојне агенције Срем и других институција. У дискусији која је уследила,  посебно је истакнут значај израде овог важног планског документа у циљу обезбеђивања одрживог коришћења природних ресурса и њиховог квалитетног унапређења у складу са принципима одрживог развоја.

Након презентације упућен је позив заинтересованим лицима да доставе примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“, до краја трајања јавног увида, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у јединицама локалних самоуправа и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.