Јавна презентација Нацртa ППППН државног пута IIа реда број 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда) са детаљном разрадом

У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене државног пута IIа реда број 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда) са детаљном разрадом и у Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, који се реализује у трајању од 30 дана, од 25.10. до 23.11.2019. године, у четвртак, 14.11.2019. године, у згради ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Железничка 6, Нови Сад, одржана је јавна презентација Просторног плана. Јавна презентација је организована од стране носиоца израде Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, и обрађивача Плана, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови сад.

Презентацију је отворила Софија Шумаруна, дипл.инж.арх., виши саветник за просторно планирање у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, која је поздравила присутне и упознала их са поводом израде Просторног плана и са спроведеном процедуром. Потом је дала реч одговорном планеру Зорану Кордићу, дипл.инж.саобр., који је презентовао спроведене кораке израде Просторног плана и представио присутнима планирану трасу бициклистичке стазе и планско решење, као и начин спровођења. После излагања су присутни изнели своје виђење значаја израде овог просторног плана и реализације садржаја бициклистичке стаза у коридору државног пута IIа реда број 100. На сугестије и питања присутних су одговарали Зоран Кордић, као одговорни планер, и помоћник покрајинског секретара Светлана Килибарда, дипл.правник, и Софија Шумаруна, испред Покрајинског секретаријата.

Јавној презентацији присуствовали су представници Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Општине Сремски Карловци, ЈП „Урбанизам“- Завода за урбанизам Нови Сад, „VOIC“-а, као и заинтересовани грађани.

Разлози за доношење Просторног плана проистичу из потребе дефинисања оптималног решења заједничког вођења државног пута и бициклистичке стазе у оквиру постојеће регулаицје државног пута.

На крају јавне презентације је истакнута могућност свих правних и физичких лица да своје примедбе на Нацрт Просторног плана, као и на Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, доставе на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад, или на адресу органа надлежних за послове просторног планирања и урбанизма у Граду Новом Саду и Општинама Сремски Карловци, Инђија и Стара Пазова, у току трајања јавног увида, до 23.11.2019. године. Јавна седница Комисије за јавни увид Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине одржаће се 25.11.2019. године у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, Нови Сад, са почетком у 15 часова.