Јавна презентација Нацртa ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођењ

У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођењ и у Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, који се реализује у трајању од 30 дана, од 11.12.2019. до 09.01.2020. године, у петак, 27.12.2019. године, у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, сали 1, улица Владике Платона бб, у Новом Саду, одржана је јавна презентација Просторног плана. Јавна презентација је организована од стране носиоца израде Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, и обрађивача Плана, CESTRA д.о.о.

Презентацију је отворила др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл.инж.арх., саветник за просторно планирање у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, која је поздравила присутне и упознала их са поводом израде Просторног плана и са спроведеном процедуром. Потом је дала реч представнику обрађивача, Зорици Ромић-Алавантић, дипл.инж.арх., која је презентовала поводе за израду Просторног плана, циљеве, основну концепцију, правила уређења и смернице за спровођење. После излагања су присутни изнели своје виђење значаја израде овог просторног плана и реализације пруге Суботица – државна граница (правац Баја) истичући да ова пруга има велики значај и потенцијал који дуго није препознат.

Разлози за доношење Просторног плана проистичу из потребе реализације стратешких приоритета у области инфраструктуре, који су утврђени Законом о Просторном плану Републике Србије („Службени гласник РС“, број 88/10) и Одлуком о доношењу Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 22/11), као и Пројекат прекограничне сарадње који суфинансирају Европска Унија и Мађарска – Србија IPA прекогранични програм којим се повезују регионални центри у граничном подручју на територији Србије и Мађарске.

На крају јавне презентације је истакнута могућност свих правних и физичких лица да своје примедбе на Нацрт Просторног плана, као и на Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, доставе на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад, или на адресу Секретаријат за грађевинарство, Градске управе Града Суботица, Трг Слободе број 1, Суботица, у току трајања јавног увида, до 09.01.2020. године. Јавна седница Комисије за јавни увид Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине одржаће се 13.01.2020. године у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, Нови Сад, са почетком у 15 часова.