Јавна расправа о документима о заштити Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“

Кањижа, 19. март 2019.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је дана 19.03.2019. године, у великој сали Општинске управе Кањижа организовао јавну расправу о документима о заштити Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“. Документи о заштити, о којима је вођена јавна расправа су Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“, припремљен од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, као и Студија заштите – Предлог за стављање под заштиту Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“, чији је израђивач Покрајински завод за заштиту природе. На јавној расправи учествовали су представници локалне самоуправе општине Кањижа, Покрајинског завода за заштиту природе, Јавног предузећа „Палић-Лудаш“, чланови неколико невладиних организација, као и други заинтересовани из локалних заједница.

Подручје Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ проглашава се као заштићено подручје од покрајинског значаја, односно II категорије, које обухвата највећи комплекс слатинских пашњака на десној обали Тисе и највећу очувану просторну целину слатина у Бачкој са ерозијом формираним микрорељефом и спектром заслањених станишта од сланих мочвара до благо заслањене степске вегетације. Смештено је на крајњем северу Војводине у североисточном делу Бачке на територији општине Кањижа и окружено је насељима Трешњевац, Велебит, Мале Пијаце, Мали Песак, Кањижа и Зимоњић.