ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2013

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2013

Обавештење о обустави поступка Јавне набавке услуге једногодишњег одржавање сервера типа RACK SERVER DELL™ POWEREDGE™ R710, софтверске инфраструктуре сервера и пратеће опреме 6/2013

28.новембар 2013.

Обавештење о обустави поступка

Конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности услуге припреме и штампања, у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН МВ 8/13

 14. новембар 2013.

Позив за подношење података

Пртија 1 – Услуга прирпреме и штампања публикације монографија „Рамсарска подручја Војводине – Лабудово окно“ СРП Делиблатска пешчара

Партија 2 – Услуга припреме и штампања „Просторних планова подручја посебне намене на територији Аутономне покрајине Војводине ос 2004. године до 2014. године“

појашњење конкурне документације

Партија 1 – обавештење о закљученом уговору

Партија 2 – обавештење о закљученом уговору

Услуга једногодишњег одржавање сервера RACK SERVER DELL POWEREDGE R710 … јавна набавка бр 6/13

24. октобар 2013.

Позив за подношење података

Конкурсна документација

појашњење конкурсне документације

појашњење конкурсне документације у вези са припремање понуде

појашњење конкурсне документације 15.11.2013

обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга – мониторинг квалитета животне средине у АП Војводини у 2013. години …

 14. октобар 2013.

Партија 1 – Обавештење о закљученом уговору АД Заштита

Услуге мониторинга квалитета животне средине у АП Војводини у 2013. години, обликоване у више посебних истоврсних целина (ПАРТИЈА) од 1 до 2 и то за ПАРТИЈУ 2 – Услуга систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини у високофреквент, ЈН оп 7/2013

 09. октобар 2013.

Позив за подношење података

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација за Јавну набавку услуга – Услуге мониторинга квалитета животне средине у АП Војводини у 2013. години, обликоване у више посебних истоврсних целина (ПАРТИЈА) од 1 до 2 и то за 09. октобар 2013.

09. октобар 2013.

Позив за подношење података

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Услуге једногодишњег редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине

04. октобар 2013.

Позив за подношење података

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуге мониторингa квалитета површинских вода у АП Војводини у 2013. години у отвореном поступку (130-404-65/2013-02)

04. октобар 2013.

Позив за подношење података

Конкурсна документација

Јавна набавка услуге мониторинга квалитета животне средине у АП Војводини у 2013. години у отвореном поступку (130-404-147/2013-02)

04. октобар 2013.

Позив за подношење података

Конкурсна документација

Конкурсна документација-Партија 1: Услуга систематског праћења квалитета земљишта у АП Војводини у  2013. години

Конкурсна документација-Партиија 2: Услуга систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животно средини у високореквентном подручју у АП Војводини у 2013. години

Конкурсна документација-Партиија 3: Услуга систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животно средини у нисофреквентном подручју у АП Војводини у 2013. години

Конкурсна документација-Партиија 4: Услуга мониторинга стања приоритетних типова станишта и индикаторских строго заштићених врста у АП Војводини у 2013. години

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Партија 1 – Обавештење о закљученом уговору