ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015

Јавна набавка услуге припреме и штампања публикације „Управљање природном баштином у Војводини“ ЈН ППБОПЗПП Ред.бр. 1/2015

28. oктобар 2015.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЈАШЊЕЊА БР. 1

1. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Јавна набавка услуге припреме и штампања публикације „Управљање природном баштином у Војводини“ 07. септембар 2015., ЈН ОП 13/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

Јавна набавка услуга – биомониторинг стања индикаторских строго заштићених врста у АП Војводини у 2015. години – отворени поступак (Ред. бр. ЈН ОП 12/15)

17. јун 2015.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Јавна набавка добра едиторске лиценце ESRI ARCGIS FOR DESKTOP STANDARD 10.3 CONCURRENT USE LICENSE у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 11/2015

 28. мај 2015.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БРОЈ 1

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БРОЈ 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Јавна набавка услуге деветомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, ЈН ОП 9/2015

15. мај 2015.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Јавна набавка услуге информисања јавности путем праћења и промовисања тема из области заштите животне средине за потребе Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, ЈН ОП 10/2015

15.05.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Јавна набавка – аутоматски мерни уређај – анализатор за мерење концентрације суспендованих честица (РМ2.5/10) у амбијенталном ваздуху у отвореном поступку јавне набавке ЈН ОП 8/2015

22. април 2015.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Јавна набавка услуге мониторингa квалитета животне средине у АП Војводини у 2015. години обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 2 у отвореном поступку ОРН 90711500 ЈН ОП 7/15

30. март 2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- ПАРТИЈА 1: МОНИТОРИНГ ВОДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- ПАРТИЈА 2: МОНИТОРИНГ НЕПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 1: МОНИТОРИНГ ВОДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 2: МОНИТОРИНГ НЕПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

 

Јавна набавка услуге – интегрално сузбијање коровске биљке амброзије у пограничном подручју и парцелама у јавној својини Покрајинске владе – ЈН ОП 6/15

 23. март 2015.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР. 1

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР. 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Јавна набавка услуге једногодишњег одржавања сервера типа Rack Server Dell TM PowerEdge TM R710, софтверске инфраструктуре сервера и пратеће опреме, обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4, отворени поступак ЈН ОП 5/15

03. март 2015.

 

Јавна набавка услуге – мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине ОРН 90711500 отворени поступак ЈН ОП 2/15

12. фебруар 2015.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – БИОЛОШКИ ИНСЕКТИЦИД ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ КОМАРАЦА НА БАЗИ БАКТЕРИЈЕ Bacillus thuringiensis var.israelensis НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЈН ОП 3/2015

06. фебруар 2015.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ – ПОЈАШЊЕЊА БР. 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ – БИОЛОШКО СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ОРН 90700000 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН ОП 4/15

06. фебруар 2015.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР. 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОГЛАШАВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА, ОГЛАСА И ДРУГИХ ИНФОРМАТИВНИХ ТЕКСТОВА ЗА ПОТРЕБЕ НАРУЧИОЦА У ДНЕВНИМ НОВИНАМА КОЈЕ ПОКРИВАЈУ ЦЕЛУ ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2015. ГОДИНИ, ЈН ОП 1/2015

04. фебруар 2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР. 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Услуга биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине, 90700000 – услуге у области заштите животне средине

05. јануар 2015.

НАБАВКА УСЛУГЕ БИОЛОШКОГ СУЗБИЈАЊА ЛАРВИ КОМАРАЦА

 

Kуповине добара – биолошког инсектицида за сузбијање ларви комараца на бази бактерије Bacillus thuringiensis var. Isrealensis, на територији АП Војводине

05. јануар 2015

 

НАБАВКА ДОБАРА – БИОЛОШКИ ИНСЕКТИЦИД ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ КОМАРАЦА