Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за суфинансирање израде планске документације

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за суфинансирање израде планске документације

К О Н К У Р С за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години, за суфинансирање израде планске документације  и то:

  1. Плана генералне регулације
  2. Плана детаљне регулације

Рокови за спровођење конкурса

  • достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“  од 03.2019. до 11.04.2019. године,
  • доношење одлуке о додели средстава и објављивање резултата јавног конкурса на сајту Секретаријата 04.2019. године,
  • крајњи рок извршења уговорене обавезе јединице локалне самоуправе је до 12.2020. године,
  • након реализације уговорене обавезе јединица локалне самоуправе је у обавези да приложи детаљан извештај о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би оправдала наменско и законито коришћење средстава.
  • рок достављања извештаја о наменском утрошку средстава: или 15 дана од дана извршења уговорене обавезе, а најкасније 15 дана од дана истека рока за извршење уговорене обавезе.