ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ППППН ИЗМУЉАВАЊА, ДЕПОНОВАЊА И РЕМЕДИЈАЦИЈЕ СЕДИМЕНАТА ДЕЛА КАНАЛА XС ДТД ВРБАС-БЕЗДАН ОД УШЋА У КАНАЛ БЕЧЕЈ-БОГОЈЕВО ДО ХИДРОЧВОРА ВРБАС И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ППППН

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗМУЉАВАЊА, ДЕПОНОВАЊА И РЕМЕДИЈАЦИЈЕ СЕДИМЕНАТА ДЕЛА КАНАЛА XС ДТД ВРБАС-БЕЗДАН ОД УШЋА У КАНАЛ БЕЧЕЈ-БОГОЈЕВО ДО ХИДРОЧВОРА ВРБАС

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗМУЉАВАЊА, ДЕПОНОВАЊА И РЕМЕДИЈАЦИЈЕ СЕДИМЕНАТА ДЕЛА КАНАЛА XС ДТД ВРБАС-БЕЗДАН ОД УШЋА У КАНАЛ БЕЧЕЈ-БОГОЈЕВО ДО ХИДРОЧВОРА ВРБАС НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана 16.10.2019. године у 11,00 часова у Врбасу, у згради Скупштине општине Врбас, Великој Сали, адреса Маршала Тита 89, Врбас.

Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја физичка и правна лица могу доставити у писаној форми на адресу: Општинске управе Општине Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Маршала Тита 89, 21460 Врбас; или Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, на адресу: Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања јавног увида, до 30.10.2019. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 06.11.2019. године у Новом Саду у згради Скупштине АП Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, са почетком у 15 часова.

  1. Oглас за јавни увид
  2. ППППН измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас
  3. Р1-Посебна намена простора
  4. Р2-Инфраструктурни системи, природни ресурси, заштита животне средине, природних и културних добара
  5. Р3-Карта спровођења
  6. Р4.1-Детаљна намена простора
  7. Р4.2- Детаљна намена простора
  8. Р4.3- Детаљна намена простора
  9. Стратешка процена утицаја ППППН измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас
  10. Графички приказ – Стратешка процена утицаја ППППН измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала хс ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас